Požadavky na vzdělávání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči

Kvalifikační předpoklady nemocničního kaplana

(srov. Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC v ČR, Část II. – viz úpravy v Dodatku č. 2 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC v ČR)

 1. Pověření vlastní církví.
 2. Ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni.
 3. Minimálně tři roky působení v obecné pastorační péči.
 4. Specializovaný kurz nemocničního kaplanství nebo odpovídající vzdělání zahrnující:
 • znalosti obecných zásad a základů organizace pastorační péče v katolické církvi a v jednotlivých členských církvích ERC (včetně přesného názvosloví)
 • základní znalosti o církvích a náboženských společnostech registrovaných v ČR, světových náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách působících v ČR
 • znalosti bioetiky, zejména lékařské a zdravotnické etiky
 • znalosti organizace zdravotnictví a nemocnice
 • znalosti právního minima v oblastech sociální péče a zdravotnictví
 • kurs komunikace, zejména v obtížných situacích
 • minimálně jednoměsíční praxi, nejlépe však tříměsíční

Pastorace a spiritualita nemocných

P. ThLic. Václav Tomiczek: Principy diakonické služby

P. Bohumír Vitásek: Klinická pastorační péče

MA. Bc. Marie Maňáková: Charakteristika a poslání klinické pastorační péče a její podoby v České republice a Rakousku. Olomouc, 2013. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta.

Bc. Miroslava Tobia Matějková: Znovuobjevení svátosti nemocných jako odpověď na současné trendy hledání cest k uzdravení. Olomouc, 2012. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta.

Bc. Miroslava Tobia Matějková: Duchovní služba nemocným ve Fakultní nemocnici Olomouc. Brno, 2010. Diplomová práce (Bc.). Masarykova Univerzita v Brně. Lékařská fakulta.

P. Doc. Damián Němec, dr: Prezentace Dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví

ThLic. Michal Umlauf: Vedení pastoračního rozhovoru nemocničního kaplana s pacienty

PhDr. Marie Dlabačová, DiS.: Komunikační dovednosti ve zdravotnictví

PhDr. Pavel Moravec: Náboženské prožívání u poruch osobnosti

PhDr. Pavel Moravec: Náboženské projevy a úzkost, náboženské projevy u schizofrenie

P. Doc. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.: Nefarmakologické přístupy k pacietům trpícím demencí

P. Doc. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.: Validácia – terapeutický prístup k dementným pacientom (dostupné pouze ke čtení na: http://www.psychiatria-casopis.sk/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-3-4/2006/metodika-psychoterapie/validacia-terapeuticky-pristup-k-starym-dementnym-pacientom.html=)

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová: Od narození s problémy

Mgr. Hana Hrachovcová: Možnosti a přínos pastorační péče při perinatální ztrátě dítěte. České Budějovice, 2014.  Diplomová práce (Bc.). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta.

Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.; PhDr. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.: Význam odpuštění pro pacienta v kontextu péče nemocničního kaplana. In Caritas et veritas, 2014, č. 4, str. 129-134.

Mgr. Anna Hrtúsová: Komunikace s nevyléčitelně nemocnými

P. PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský: Spiritualita umírajícich. Asistencia počas pôrodu do nového života.

P. Mgr. Walerián Bugel, dr: Konfesní podmíněnosti péče křesťanských církví o nemocné a možnosti ekumenické spolupráce v této oblasti

P. Mgr. Walerián Bugel, dr: Specifika liturgických i paraliturgických obřadů v rámci poskytování zdravotnických a sociálních služeb

TV LUX. Hospic, byť nablízku [online]. 2014 [cit. 2014-12-07]. Dostupné z URL: http://www.tvlux.sk/archiv/play/7047

P. Mgr. Jindřich Kotvrda, MTh, PsL, PD: Duše a duch, shody a napětí. Psychoterapie nebo zpověď?


Základní orientace v medicínských oborech

MUDr. Yvona Hrčková: Základy oboru vnitřního lékařství

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.: Základy oboru geriatrie


Základní znalosti z lékařské a zdravotnické etiky

Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.: Zaklady lékařské a zdravotnické etiky.pptx

PhDr. David Černý: Etika začátku lidského života

Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.: Proč NE eutanazii

Pohřbívání mrtvě narozených dětí: V reportáži Radka Kříže se stkáváme s rodiče, kteří se kvůli tragickým okolnostem dostali do právního, etického a vlastně i církevního vakua. Těšili se na dítě. Jenže to zemřelo během těhotenství. Již tak velkou bolest ještě umocnil fakt, že kvůli českým právním předpisům a zvyklostem v nemocnicích je velmi obtížné takové dítě s úctou pochovat. Jakoby nedonošený mrtvý plod ani nebyl člověkem. Přitom rodiče sami potvrdili, jak důležité je rozloučení s mrtvým děťátkem pro zhojení bolestivé rány v duši.

Převzato z: ČT 2 Křesťanský magazín (14. 6. 2015), http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/215562215600007/.

Etické otázky konce lidského života: Evropský soud pro lidská práva před několika dny rozhodl v případu Vincenta Lamberta. Muže, který sedm let přežívá pouze na přístrojích, dovolil odpojit. Tato aktuální kauza inspirovala Allana Lazarova, aby se v jedné pražské nemocnici začal vyptávat kompetentních lidí, kde je vlastně pro moderní medicínu hranice smrti a v přeneseném smyslu i hranice mezi lidstvím a technikou. I v tomto případě se ukazuje, že překotný vývoj technologií generuje mnoho etických problémů, jež většinou nemají jednoduchá řešení.

Převzato z: ČT 2 Křesťanský magazín (14. 6. 2015), http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/215562215600007/.


Duchovní formace

Duchovní obnova P. Antonína A. Krasuckého, OP: 

00 Úvod

01 Láska

02 Důvěra

03 Vlídnost

04 Chvála

Slovo na týden z myšlenek světců a svědků víry, sestavil Mgr. Pavel Hruban: Slovo na týden – brožurka

Katecheze o základech křesťanského života, sestavil Mgr. Pavel Hruban: Čemu věříme – brožurka


Kvalifikační předpoklady dobrovolníka

(srov. Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC v ČR, Část III. – viz úpravy v Dodatku č. 2 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC v ČR)

 1. Pověření vlastní církví a ověření způsobilosti nemocničním kaplanem.
 2. Teologické minimum (je v kompetenci jednotlivých církví) a znalost obecných zásad a základů organizace pastorační péče v katolické církvi a v jednotlivých členských církvích ERC.
 3. Základní znalosti o církvích a náboženských společnostech registrovaných v ČR, světových náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách působících v ČR.
 4. Základní znalost organizace zdravotnictví a nemocnice.
 5. Schopnost komunikace, zejména v obtížných situacích.
 6. Základní znalosti z bioetiky, lékařské a zdravotnické etiky.

Kurz pro dobrovolníky v Arcidiecézi olomoucké 2016

Základy křesťanské víry

Úvod do liturgiky

Úvod do duchovního života

Základy křesťanské etiky

Vybrané kapitoly z religionistiky – náboženství, církve a nová náboženská hnutí v ČR

Organizace zdravotnictví a nemocnice

Základy lékařské etiky, vybrané kapitoly – lidská důstojnost

Pastorace nemocných
Doporučena literatura k pastoraci nemocných

Komunikace s nemocnými