749d12beca4e1096a231bb7fee32cf833c6e7e3a_uploaded_010649Charita Česká republika

Nestátní nezisková organizace, součástí římskokatolické církve. Funguje na území ČR jako sdružení více než 300 Charit. Provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, určených osobám v ohrožení nebo v nouzi u nás i v zahraničí, bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Formy spolupráce:

 • s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné
 • vzdělávání a formace dobrovolníků
 • zakládání dobrovolnických center v pobytových zdravotnických a sociálních službách, řízení a koordinace práce dobrovolníků a zajištění jejich supervize

 

Dům léčby bolesti s hospicem svatého Josefa
v Rajhradě

http://rajhrad.charita.cz/

DLBsH byl založen v roce 1999 a od té doby se stal zdravotnickým zařízením, které je na soudobé špičce kvality a znalostí hospicové paliativní péče poskytované v ČR. Disponuje 50 lůžky (na jedno lůžko je ročně 9 – 10 pacientů s průměrnou délkou hospitalizace 32 dní). Ročně se jeho zaměstnanci postarají zhruba o 456 pacientů, což představuje relativně vysokou obložnost (téměř 90%). Nedílnou součástí a posláním DLBsH Rajhrad jsou výchovné a vzdělávací aktivity, realizované Edukačním centrem, v oblasti paliativní medicíny a přidružených oborů pro všechny odbornosti multidisciplinárního týmu – od lékařů, přes sestry až k psychologům, sociálním a pastoračním pracovníkům. DLBsH je akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání lékařů, spolupracuje s bývalým pracovištěm IPVZ Praha jako subkatedra Paliativní medicíny, Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a III. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Spolupráce se rozvíjí i s NCO NZO v Brně.

Formy spolupráce:

 • s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné, umírající a pozůstalé
 • pořádání vzdělávacích seminářů pro nemocniční kaplany

Logo Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem její činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Maltézská pomoc pečuje o mládež, nemocné, vozíčkáře, děti z dětských domovů, opuštěné staré lidi, vězně, chudé rodiny, lidi starající se o příbuzné postižené Alzheimerovou chorobou, děti s kombinovaným postižením,  poutníky s postižením, lidi postižené přírodními katastrofami a další potřebné.

Formy spolupráce:

 • s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné
 • vzdělávání a formace dobrovolníků
 • zakládání dobrovolnických center v pobytových zdravotnických a sociálních službách, řízení a koordinace práce dobrovolníků a zajištění jejich supervize
 • záštita nad vzdělávacími akcemi pro nemocniční kaplany a zdravotníky

 Milosrdní bratři Čechy a Morava

Hospitálský řád sv. Jana z Boha „Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo“ je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným. Řádové heslo: „Per corpus ad animam“ – „Tělem k duši“. Kromě tří obvyklých slibů života čistoty (celibátu), chudoby a poslušnosti, bratři skládají ještě čtvrtý slib hospitality – péče o nemocné. Řád působí v 50 zemích na pěti kontinentech a provozuje okolo 400 center. Svou pomoc neomezuje pouze na nemocné a nemocnice, ale v centrech se věnuje mentálně postiženým, invalidům, přestárlým, lidem bez domova, drogově závislým. Mimoto zakládá střediska s paliativní medicínou, s péči o nemocné AIDS a Alzheimerovou chorobou. Ve svých nemocnicích neprovádí potraty, buduje baby-boxy, věnuje se propagaci etických a morálních hodnot.

Formy spolupráce:

 • s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné
 • pořádání vzdělávacích seminářů pro zdravotníky

Logo RPRadio Proglas

Rádio pro vlídný domov. Radio Proglas je rozhlasová stanice rodinného typu založená na tradičních křesťanských hodnotách. Šíří poselství evangelia a křesťanskou kulturu především česky mluvícím lidem. Používá k tomu zejména mluvené slovo a hudbu šířenou pomocí všech dostupných technických prostředků.

Formy spolupráce:

 • zprávy o aktivitách KANK v ČR
 • natáčení pořadů o nemocničních kaplanech a jejich službě
 • příprava pořadů duchovně vzdělávacích, Myšlenka na den, aj. členy KANK v ČR

Naši činnost modlitbou podporují…

KarmelitkyBosé karmelitky v Dačicích

Těšitelky Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Klarisky – kapucínky ve Šternberku

Každou neděli v 13.30 hod. je sloužena ve Fakultní nemocnici Olomouc mše sv. za nemocniční kaplany a rozvoj pastorační péče v nemocnicích, domovech pro seniory a dalších pobytových zdravotnických a sociálních službách v ČR.


image001 Brněnská tisková misie

Ekumenická nezisková společnost, jejíž náplní je šíření křesťanského poselství naděje, víry a lásky formou tiskovin. Texty povzbuzují v těžkých obdobích života, samotě, v nemoci, pomáhají nalézt smysl života, překonat stresové situace, závislost na alkoholu a drogách, vyzývají k obnově rodiny, etiky, varují před sektami, informují o křesťanství apod. Mají osvětový charakter (prevence AIDS, návykové látky). Svou přístupnou formou a krátkým slovem se hodí právě do dnešní uspěchané doby.

Formy spolupráce:

 • prezentace aktuální nabídky tiskovin a jejich distribuce nemocničním kaplanům
 • příprava a výroba nových tiskových materiálů pro nemocné a jejich příbuzné, umírající a pozůstalé, pracovníky ve zdravotnictví na základě návrhů nemocničních kaplanů

KNAKarmelitánské nakladatelství

Křesťansky orientované nakladatelství, které na knižním trhu působí od roku 1991. Vydalo více než 1500 titulů. Nejdůležitější částí edičního plánu jsou edice věnované duchovnímu životu, z nichž k dlouhodobě nejúspěšnějším patří Karmelitánská spiritualita a Malý duchovní život.

Formy spolupráce:

 • prezentace aktuální nabídky knih a jejich distribuce nemocničním kaplanům

apppAsociace poradců pro pozůstalé, z. s.

Sdružení sleduje rozvoj a propagaci poradenství pro pozůstalé. Svou činností usiluje o zpracování koncepce poradenství pro pozůstalé, podílení se na řešení aktuálních otázek z oblasti poradenství pro pozůstalé, připomínkování legislativních norem z oblasti pohřebnictví, vzdělávání poradců pro pozůstalé aj.

Formy spolupráce:

 • s nemocničními kaplany v péči o umírající a pozůstalé
 • pořádání konferencí
 • podílení se na publikační činnosti

TF_JU_RGB_POSITIVE

Teologická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

Teologická fakulta JCU je moderní a otevřená instituce, která vzdělává osoby všech generací a motivuje je k osobnímu a odbornému rozvoji na základě křesťanských hodnot. Ve své vědecké a pedagogické činnosti se Teologická fakulta zaměřuje na oblast teologie a filosofie, dále na oblast sociální práce a pedagogiky. Na teologické fakultě je možné studovat obor Teologie, Filosofie a religionistika, obor Pedagogika volného času a Sociální a charitativní práce. Fakulta také nabízí široké spektrum kurzů a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Formy spolupráce:

 • pořádání vzdělávacích seminářů pro nemocniční kaplany