Dopis nemocným a dopis zdravotníkům

,

Přinášíme dopis pražského pomocného biskupa Zdenka Wasserbauera, předsedy Rady pro zdravotnictví a bioetiku při ČBK, nemocným.

A dále nabízíme dopis pracovníkům ve zdravotnictví od Dominika kardinála Duky, předsedy ČBK, a Jana Graubnera, místopředsedy ČBK.

Příloha: Dopis ČBK

Velikonoční přání 2020

,

Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne,
i kdyby umřel,
bude žít a neumře navěky.
(Jan 11,25)

Prožijme letošní Velikonoce v modlitbě a meditaci
nad darem Boží přítomnosti v Eucharistii,
nad nepředstavitelnou Boží láskou v události kříže
a nad absolutním Božím vítězstvím ve vzkříšení.

Požehnané svátky velikonoční

přejí

Michal Hrnčiarik
Marta Hošťálková

Příloha: Velikonoční přání 2020

LINKA KOLEGIÁLNÍ PODPORY PRO PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

,

Nepřetržitá linka pomoci pro pracovníky ve zdravotnictví: 

tel.: 607 400 591 nebo 720 219 618

Linka je k dispozici nepřetržitě a je určena vám, pracovníkům ve zdravotnictví, v různém pracovním zařazení a pozicích. Můžete ji využít, když na vás dopadá aktuální krizová situace a

• vnímáte vyšší profesní zátěž, než obvykle

• prožíváte duševně nadlimitní události při své práci

• jste v přímém styku s pacienty, jejich nemocí, umíráním nebo smrtí

• neposkytujete přímou péči (farmaceuti, operátoři ZZS, vedoucí pracovníci)

• jste vystaveni zátěžovému pracovním režimu, obavě z nákazy

• máte také obavy o zdraví své a svých blízkých

• cítíte potřebu psychické podpory

Linka nabízí bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, podporu při zvládání stresové zátěže, obav, frustrace či třeba emocí. Kolegiální telefonická podpora vám tak dává prostor v klidu hovořit s profesním kolegou, který ví, co práce ve zdravotnictví obnáší. Podporu zajišťují zdravotničtí peeři a psychologové SPIS. Linka je anonymní a hovory nejsou monitorovány.

“ V těžké situaci nemusíte zůstávat sami …. jsme tu pro vás.“

Krizová komunikace s pacienty a jejich blízkými o Covid-19

,

Tým komunikačního kurzu ESPERO z Centra paliativní péče pro zdravotníky připravil stručné doporučení, jak komunikovat v kritických chvílích s pacienty, postiženými nemocí Covid-19, a především jejich blízkými: Tipy pro krizovou komunikaci o Covid – 19

1. dubna 2020 centrum nabízí webinář Co je a k čemu slouží Metodické doporučení ČSPM – MSPP v době pandemie COVID-19, vedený MUDr. Irenou Závadovou, primářkou mobilního hospice Cesta domů. Více informací: zde
 
Asociace klinických psychlogů připravila videoprezentace k tématu psychologických intervencí spojených se šířením nákazy Covid-19. K těmto podkladům pak nabízí ještě rozšiřující materiály, které naleznete zde.
Jednotlivé díly budete moci najít také na Youtube kanálu AKP ČR.

Sdělení předsedy rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví při nutné návštěvě nemocného

,

Převzato z: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200317sdeleni-predsedy-rady-cbk-pro-duchovni-sluzbu-ve-zdravotnictvi-pri-nutne-navsteve-nemocneho#

Návštěvy nemocničních kaplanů, jáhnů, kněží či biskupů u nemocných ve zdravotnických zařízeních mohou být v době, kterou prožíváme, komplikované. Mohou dokonce vyžadovat ze strany navštěvujících určitou právní argumentaci. Na druhé straně je třeba striktně dodržovat určité podmínky a pravidla, aby duchovní návštěvou nemocného neohrozil ani je, ani sebe ani zdravotnický personál. Nabízíme proto následující text, který obsahuje jak právní zdůvodnění nároku nemocného na návštěvu duchovního, tak praktické pokyny. Fakta v textu obsažená jsou dílem právníka a lékaře.

1. Právní zdůvodnění

Svoboda náboženského vyznání a jeho projevů je zaručena na ústavní úrovni. Podle čl. 16 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má každý právo projevovat své náboženství nebo víru navenek různými formami, také náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Jestliže pacient zdravotnického zařízení požaduje návštěvu duchovního za účelem udílení svátostí či duchovního rozhovoru, vykonává své ústavně garantované právo, které může být omezeno pouze zákonem (čl. 16 odst. 4 Listiny).

Zobrazit celou aktualitu »

Dopis prefekta Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji nejen pro pracovníky ve zdravotnictví

,

Převzato z: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200312dopis-prefekta-dikasteria-pro-sluzbu-integralnimu-lidskemu-rozvoji

Předsedům biskupských konferencí
Biskupům pověřeným pastorací ve zdravotnictví
Všem pracovníkům ve zdravotnictví a v pastoraci
Orgánům veřejné moci
Nemocným a jejim rodinám
Dobrovolníkům a všem lidem dobré vůle.

Pokoj vám!
Prožíváme dny silného znepokojení a rostoucího neklidu, kdy jsou lidská křehkost a zdánlivé jistoty techniky na celém světě ohroženy koronavirem (COVID-19), kterému jsou přizpůsobovány veškeré významné činnosti: ekonomie, podnikání, práce, cestování, turistika, sport, a dokonce i náboženská praxe. Nákaza koronavirem omezuje výrazně i svobodu, prostor a pohyb. Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji se připojuje k hlasu Svatého otce a prostřednictvím církevní pastorační činnosti ve zdravotnictví chce být nablízku všem trpícím v důsledku zasažení koronavirem, obětem a jejich rodinám, všem pracovníkům ve zdravotnictví, kteří jako první věnují veškerou svou energii zasaženým lidem a péči o ně, aby jim přinesli úlevu.
V modlitbě pamatujeme zvláště na nejvíce zasažené země a připojujeme se k činnosti všech orgánů veřejné moci, dobrovolníků a všech, kdo se zasazují o zastavení nákazy, o zamezení ohrožení veřejného zdraví, o zklidnění rostoucího strachu, který šířící se epidemie vyvolává. Povzbuzujeme také veškerá státní i církevní zdravotnická zařízení, národní i mezinárodní, aby ve vzájemné spolupráci nadále poskytovala nezbytnou pomoc lidem a národům, aby napřela veškeré nezbytné úsilí do hledání řešení této nové epidemie na základě pokynů Světové zdravotnické organizace a místních i národních politických orgánů. Zobrazit celou aktualitu »

Sdělení předsedy Rady pro zdravotnictví a bioetiku ČBK k poskytování duchovní péče v nemocnicích během zákazu návštěv

,

Sdělení předsedy Rady pro zdravotnictví a bioetiku ČBK ke službě nemocničních kaplanů a kněží, kteří v nemocnicích udělují svátosti, v souvislosti s nařízením ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 3. 2020 o zákazu návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče:

Dlouhodobě nemocní a nemocniční pacienti se nemusí obávat, že zůstanou v nemocnicích bez zajištění svátostí a duchovního doprovázení.

Vybízíme nemocniční kaplany a kněze, aby nemocné v těchto zařízeních navštěvovali. Zákaz návštěv v nemocnicích a zdravotnických zařízeních se na ně nevztahuje, protože jsou v režimu nemocničního personálu.

Biskup Zdenek Wasserbauer, předseda Rady pro zdravotnictví a bioetiku ČBK

Převzato z: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200310sdeleni-predsedy-rady-cbk-pro-duchovni-sluzbu-ve-zdravotnictvi

Konference „Aktuální výzvy nemocničního kaplanství“ (Brno, 27. května 2020)

,

Zveme vás na 1. společnou konferenci Asociace nemocničních kaplanů a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice s názvem „Aktuální výzvy nemocničního kaplanství“, která se uskuteční 27. května 2020 v Brně.

Bližší informace v programu konference. Přihlásit se můžete online zde do 15. května.

Kontakt: Mgr. František Zakopal, zakopal@cirkev.cz.

Dobrovolnou službou proti eutanázii

,

V olomoucké arcidiecézi se připravuje 40 nových dobrovolníků pro pastorační péči ve zdravotnictví. V sobotu 29. února 2020 je na kurzu v Olomouci pořádané Centrem pro pastoraci nemocných přivítal olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner. Přihlásilo se na něj přes 80 zájemců, kapacita kurzu je však 40 osob.

Po přivítání účastníků  Mons. Bohumírem Vitáskem, biskupským delegátem pro pastoraci nemocných, zahájil  olomoucký arcibiskup Jan Graubner postní duchovní obnovu nejen pro nové dobrovolníky, ale i pro ty , kteří slouží nemocným již řadu let. V myšlenkách duchovní obnovy pak pokračoval otec Vitásek, který pro účastníky kurzu sloužil mši svatou v nově opravené kapli svaté Anny, která sousedí v bezprostřední blízkosti dómu svatého Václava v Olomouci. Po mši svaté  Dr. Marta Hošťálková, ředitelka Institutu klinické pastorační péče Jsme blízko vám, přidělila dobrovolníkům termíny stáží v jednotlivých nemocnicích, které jsou nezbytnou součástí kurzu. Dále účastníci kurzu vyslechli  přednášku ThLic. Michala Umlaufa s názvem Dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví. Během této přednášky probíhala u stávajících dobrovolníků supervize s psychologem Centra pro pastoraci nemocných. Na závěr pak ještě polovina nových dobrovolníků absolvovala motivační pohovory, aby se tak prověřila vhodnost uchazečů pro tak náročnou, ale zároveň velmi potřebnou službu. Někteří z nich se navíc zúčastnili i psychosociálního šetření, které by mělo přispět ke zkvalitnění výběru zájemců o tuto službu.

Hlavní  myšlenkou a cílem služby dobrovolníků  je: „Nikoliv eutanázii, ale doprovázení, lidskou spoluúčast, naději a pochopení smyslu utrpení je třeba nabízet a přinášet nemocným a trpícím“.

 Autor: Národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví Mgr. František Zakopal

Převzato z: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200302dobrovolnou-sluzbou-proti-eutanazii

 

Konference „Hospice. Tam, kde je… … radost větší, než si myslíme, … bolest menší, než se bojíme.“ (Praha, 14. května 2020)

,

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR pod záštitou České společnosti hospicové péče ČLS JEP vás zve na odbornou konferenci „Hospice. Tam, kde je… … radost větší, než si myslíme, … bolest menší, než se bojíme“, která se uskuteční 14. května 2020 v Praze (Palác Caritas, Karlovo nám. 5, Praha 2).

Program konference:
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA: Úvodní slovo
Prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.: Až potom“ může být pozdě, aneb Kdy ukončit aktivní léčbu?
PhDr. Karolína Friedlová, PhD.: Empaticky pečovat znamená budovat vztah a pocit bezpečí
PhDr. Jaroslav Šturma: Blízkost a objetí v hospicové péči
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. MBA: Poradenství pro pozůstalé
Lucie Morová: Kazuistika dětského pacienta v domácí hospicové péči
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.: Dříve vyslovené přání etc. (odstoupení od marné léčby atd.)
Diskuse moderují MUDr. Marie Svatošová a PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA.

Konference je akreditována podle příslušných stavovských předpisů – ČLK, ČAS pro lékaře a zdravotnické pracovníky a MPSV pro pracovníky v sociálních službách.
Soubor přednášek bude zahrnut do sborníku. Součástí konference je občerstvení.
Platby zasílejte na účet APHPP 198481152/0300, variabilní symbol: 1605.
Účastnický poplatek: 500 Kč.
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno a příjmení k usnadnění kontroly o provedené platbě.
Pokud zasíláte příspěvek z účtu, který je v jiné měně než v Kč, ujistěte se prosím, že zasíláte celou částku.
Do přihlášky uveďte e-mailové spojení pro možnost zasílání materiálů elektronicky.