Rekordní počet účastníků kurzu Nemocniční kaplan zahájil jednoroční studium

,

Převzato z: https://www.cirkev.cz/rekordni-pocet-ucastniku-kurzu-nemocnicni-kaplan-zahajil-jednorocni-studium_27217

V sobotu 16. září 2023 byl zahájen již čtvrtý běh kurzu Nemocniční kaplan na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. O letošní běh kurzu byl nebývalý zájem. Nakonec bylo přijato 39 uchazečů, přičemž 26 z nich již slouží jako nemocniční kaplani ve zdravotnických nebo sociálních službách v Čechách a na Moravě a 13 se připravuje na kaplanskou službu.

Z tohoto počtu  nejvíce kurzistů, a to 15, je z Arcidiecéze olomoucké, 9 z brněnské diecéze, 8 z královéhradecké a 5 z Arcidiecéze pražské. Nechybí ani zástupci z jiných církví, po jednom z Církve českobratrské evangelické a Církve adventistů sedmého dne.

Kurz byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice. Odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví ČR formulovaným v rámci jednání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví (Obsah a standardy kurzu Nemocniční kaplan) i obecnějším požadavkům Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou dne 11. července 2019 mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice (oba dokumenty jsou dostupné na ppo.mzcr.cz/workGroup/65).

Kurz realizuje teologická fakulta ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnicí Olomouc a především s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v České republice.

Kurz je jednoroční (dvousemestrální), forma studia je kombinovaná, tj. uskutečňuje se v 20 jednodenních setkáních v roce, a to vždy v sobotu. Studium se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje 21 povinných předmětů a praktická část zahrnuje 5 cvičení a seminářů a 2 bloky odborné praxe především v nemocnicích, hospicích a domovech pro seniory pod mentoringem zkušených nemocničních kaplanů.

Mši svatou na úvod celebroval P. Damián Němec, odborný garant kurzu, a spolu s přítomnými prosil o dary Ducha svatého ke studiu a službě v duchovní péči ve zdravotnictví.

Cílem kurzu je prohloubení vědomostí získaných pregraduálním studiem teologického směru ve specifické oblasti pastorace nemocných a osvojení nových poznatků a praktických dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro získání odborné způsobilosti nemocničního kaplana k vykonávání pastorační péče především v pobytových zařízeních zdravotnických a sociálních služeb.

Marta Hošťálková, koordinátorka nemocničních kaplanů v olomoucké arcidiecézi

      

Kurz pro dobrovolníky

,

 

Biskupství brněnské pořádá s podporou města Brna na přelomu let 2023 a 2024

Kurz Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách

Kurz je určen lidem, kteří budou pomáhat v duchovní péči o staré a nemocné lidi, pomůže ale také všem, kteří se o staré a nemocné již starají a chtějí si takto rozšířit svůj obzor. Je vhodný také pro ty, kdo pomáhají v duchovní službě v sociálních ústavech.

Náplní kurzu jsou základní vědomosti obecné i zdravotnické etiky, organizace zdravotnictví a sociálních služeb v ČR, managementu, z teologie, religionistiky. Součástí kurzu je také individuální supervidovaná praxe pod vedením zkušených nemocničních kaplanů.

Více: ttps://pastorace.biskupstvi.cz/kurz-dobrovolnik-v-pastoracni-peci-v-nemocnicich-a-socialnich-ustavech/

Pozvánka na Pouť rodičů, kteří přišli o dítě

,

rádi bychom Vás pozvali na Pouť rodičů, kteří přišli o dítě, s přídomkem Dotkni se nebe 13.-16.10.2023, k lidem zasaženým ztrátou dítěte. Snažíme se poskytnout péči osiřelým rodičům, ale i dalším zasaženým ztrátou dítěte, a to zejména v těhotenství a kolem porodu. Rodin s touto zkušeností je mnoho a Pouť je časem pro ně, jak být spolu, s Bohem a s dalšími lidmi, kteří zažili něco podobného. Je to čas milosti, kdy, jak věříme, Bůh sám se jich dotýká a uzdravuje – proto přídomek Dotkni se nebe.

Poutí provází P. Karel Moravec a další odborníci.

Akci pořádá klášter Hora Matky Boží v Králíkách a spolek Eliáš.
Více informací na webu http://osirelymrodicum.cz/>
Přihlašovací formulář: https://docs.google.com/…orm

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Bc. Petra Kolčavová a Bc. Alena Peremská, MHA

 

Jak pomoci pozůstalým, přiblížil kurz v Olomouci

,

Jak poskytnout podporu pozůstalým? Co říct matce, které zemřelo nenarozené dítě? Jak pomoci lidem, kteří při tragickém neštěstí přišli o někoho ze svých blízkých? Nad těmito a dalšími otázkami v oblasti doprovázení pozůstalých se zamýšlelo 17 účastníků z řad nemocničních kaplanů a zdravotních sester během třídenního kurzu (17. – 19. 8. 2023), který uspořádal Institut klinické pastorační péče, JSME BLÍZKO VÁM. Pořadatelé připravili pro kurzisty bohatý program: Exkurze na soudní lékařství a patologii ve fakultní nemocnici a na správu hřbitovů, komentovanou prohlídku hřbitova, prezentaci Poradny Hořec a kazuistik zkušených poradců pro pozůstalé, seminář s poskytovateli pohřebních služeb a přednášky Dr. Naděždy Špatenkové. Nechyběla ani sebezkušenostní část, ve které frekventanti reflektovali vlastní postoj ke smrti a umírání.

Účastníci se shodli, že zabývat se tři dny v rozsahu 28 hodin tématikou smrti, pohřbu a doprovázení pozůstalých, bylo náročné. Byli však vděčni za poznatky a zkušenosti, které mohli nabýt v ucelené podobě. Mnozí z nich se připravují na kvalifikační zkoušku Poradce pro pozůstalé.

XVIII. FORMAČNĚ VZDĚLÁVACÍ SETKÁNÍ NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ A DOBROVOLNÍKŮ V PASTORAČNÍ PÉČI VE ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

,

Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference pořádá ve dnech 1.10.-4.10.2023 ve Stojanově na Velehradě již XVIII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách. Již tradičně je setkání zahájeno jednodenní duchovní obnovou, tématem odborného programu je Naděje v nemocničním kaplanství. Letos též společně oslavíme 10. let od vzniku KANK.

Pozvánka Velehrad 2023

Program Velehrad 2023.

Přihlašování bylo možné do 10.9.2023 

Kaplani a zdravotníci se učili komunikovat s pacienty v krizi

,

Ve dnech 20. 7. – 21. 7. 2023 proběhl v prostorách olomouckého arcibiskupského paláce již čtvrtý ročník Letní školy krizové intervence. Kurz v rozsahu 20 hodin, věnovaný základům krizové intervence, organizoval JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče, z.ú. pod vedením Mgr. Veroniky Vymětalové, výborné supervizorky ve zdravotnických i sociálních službách, psycholožky a psychoterapeutky a dlouholeté lektorky kurzů v oblasti poradenství, krizové intervence, týmové spolupráce a osobnostního rozvoje. Kurzu se účastnilo 12 osob z řad nemocničních kaplanů a zdravotníků, mezi nimiž byla lékařka a zdravotní sestry.

Cílem kurzu byl nácvik komunikace a jednání s pacientem v krizové situaci. V úvodu byly vyjasněny základní pojmy, postupně se účastníci seznámili s různými typy krizí v životě člověka, ale i s principy a postupy krizové intervence. Při práci ve skupinkách se učili vést rozhovor, reagovat a poskytovat podporu a stabilizaci klienta v krizové situaci.

Kurz naplnil očekávání účastníků a to, jak dlouholetých nemocničních kaplanů, tak jejich začínajících kolegů. Při závěrečném hodnocení zaznívala z úst účastníků slova chvály a vděčnosti, která shrnuje vyjádření jednoho z kaplanů: „Kurz byl pro mě přínosný. Oceňuji především jeho zaměření na praxi, které mi umožní s větší jistotou komunikovat s pacienty v krizi, nebát se jejich emocí a víc se zaměřit i na vlastní reflexi toho, co prožívám v rozhovoru s nimi. Mockrát děkuji Veronice za způsob vedení kurzu, zkušenosti a podporu v osvojování si nových dovedností.“ (kaplan J.)

V příštím roce hodlá institut nabídnout účastníkům pokračování kurzu, tentokrát s Mgr. Bohunkou Horskou.

Pracovníci ve zdravotnictví prožili duchovní obnovu na téma: O bezpodmínečné lásce Boha a člověka

,

 

V sobotu 8. 7. se konala duchovní obnova pro zdravotníky, nemocniční kaplani a dobrovolníky v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. P. ThLic. Jan Szandera pro její účastníky připravil 4 přednášky s těmito tématy: 1. Je člověk schopen milovat Boha  a druhého člověka nezištně?, 2. Jaký je můj vztah k Ježíši Kristu?, 3. Jak prožívám Boží vyvolení?, 4. Jaká je má modlitba? Tyto otázky vedly nás k zastavení a zamyšlení se nad motivy služby, k modlitbě vděčnosti za dar povolání ke službě a k posílení důvěry v Boží pomoc a blízkost v každé situaci, i když ji zrovna nevnímám. Další olomoucká duchovní obnova, tentokrát v době adventní, proběhne v sobotu 16. 12. s P. Petrem Benešem z Prahy, autorem knihy „Vzhůru srdce“, která obsahuje zamyšlení nad biblickými texty.

 

Jakými způsoby sdílet naději jsme se učili na Prašivé

,
V sobotu 1. července se uskutečnilo již tradiční setkání rodin a dětí ostravsko-opavské diecéze na hoře Prašivá
v Beskydech. Letošní téma znělo „Sdílej naději“ a jedno ze stanovišť bylo věnováno také službě nemocničních kaplanů. Děti si mohly spolu s Marií Svobodníkovou vyzkoušet, jaké to je, když mají zhoršený zrak a sluch a musí přitom vykonávat zadané činnosti. Dospělým se věnoval o. Václav Tomiczek, mohli se seznámit s naší službou i se šíří jejího spektra, vzít si letáčky KANKu, Cesty Domů nebo zamyšlení od nakladatelství Paulínky. Také byla možnost prohlédnout si a debatovat nad komunikačními kartami „Řekni mi“ s paliativní tematikou.
Děkujeme organizátorům, kterými bylo Centrum pro rodinu a sociální péči a Katechetické centrum ostravsko-opavské diecéze, že jsme mohli být součástí této skvělé akce.
 
M. Svobodníková a o. Václav Tomiczek

Vernisáže výstav fotografií „Podaná ruka“ a „Kaplan, průvodce ve stáří“

,

V rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě 4. 7. 2023 proběhly vernisáže výstav fotografií o službě kaplanů v domovech pro seniory „Kaplan, průvodce ve stáří“ a dobrovolníků v duchovní péči ve zdravotnictví „Podaná ruka“.

Za Arcibiskupství olomoucké promluvil Mons. Bohumír Vitásek, který sdílel radost z rostoucího zájmu o duchovní péči v sociálních službách a také ochoty dobrovolníků ve svém volném čase se věnovat nemocným. Vysoce hodnotil podporu vedení domovů pro seniory, když nacházejí finanční prostředky ve svých napjatých rozpočtech a službu kaplanů platí, neboť vidí její prospěšnost pro klienty, jejich blízké i personál. V současné době v Arcidiecézi olomoucké pracují 4 kaplani v domovech pro seniory, během měsíce června 5 domovů projevilo zájem „mít“ svého kaplana; dobrovolnickou službu ve zdravotnických a sociálních službách vykonává téměř 60 dobrovolníků.

Přítomné pozdravil MUDr. Michal Hrnčiarik, předseda Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR: Ocenil obětavou službu dobrovolníků v duchovní péči ve zdravotnictví a kaplanů, kteří se podílejí na zavádění paliativní péče do domovů pro seniory.

Na realizaci výstavy „Kaplan, průvodce ve stáří“ se podílely Domov pro seniory Tovačov a Dům seniorů František v Náměšti na Hané, kde Pavel Langer za spolek křesťanských fotografů Člověk a víra fotografoval kaplany při jejich práci. Zástupkyně tovačovského domova, sociální pracovnice Mgr. Monika Zaoralová a Mgr. Kristýna Holomčíková, uvedly: „Díky službě kaplana, který je odborníkem na spirituální oblast, se nám podařilo naplnit požadavky na celostní péči o naše klienty. Náš kaplan disponuje vzácnou devízou, kterou je čas: Má čas na rozhovory s klienty i personálem a slyší i nevyřčená slova. Zapojuje se do aktivit našeho zařízení: Když jsme slavili 120 let od založení domova, požehnal jeho prostory i nový zvon na zahradě, na naší konferenci měl příspěvek a duchovní slovo při vzpomínce na zemřelé klienty. Ze začátku k nám pan Mgr. Roman Nehera docházel na jeden den, pak s námi už byl dva dny, protože zájem o jeho služby je velký. Kdyby to bylo možné, stáli bychom ještě o rozšíření služby o další den…“ Dům seniorů František reprezentovala delegace zaměstnanců: Mgr. Martina Horáková, sociální pracovnice, a rodina Sulovských, jejíž členové pracují na různých pozicích. Paní Horáková prezentovala výsledky průzkumu, který udělala mezi klienty domova, na téma: Jaké máte zkušenosti se službou kaplana? – A zazněly výpovědi uznání empatie pana Hubáčka, jeho laskavosti a smyslu pro humor. Poděkování za možnost sv. přijímání a četby z Písma svatého. A vůbec jeho přítomnost – být s člověkem v tichu…

Mgr. Roman Nehera, autor snímků výstavy „Podaná ruka“, vyzdvihl dobrovolníky v duchovní péči jako spolupracovníky nemocničních kaplanů, kteří s velkým nasazením slouží především geriatrickým pacientům.

Dr. Marta Hošťálková pak objasnila, kdo to je dobrovolník v duchovní péči ve zdravotnictví a co dělá. Hovořila o dobrovolnickém programu Arcibiskupství olomouckého, vzdělávání a formaci dobrovolníků – proběhlých i připravovaných kurzech.

Bohu díky!

 

 

Kurz „Plánování péče v závěru života“ především pro nemocniční kaplany proběhl v Olomouci

,

Ve středu 28. 6. 2023  olomoucký Institut klinické pastorační péče JSME BLÍZKO VÁM ve spolupráci s Centrem paliativní péče uspořádal druhý kurz v oblasti paliativní péče. 20 účastníků, z toho 17 nemocničních kaplanů a 3 sestry, se pod vedením lektorky Bc. Viery Ivanovové věnovali otázkám plánování péče v závěru života. Důraz byl položen na nácvik rozhovoru s pacientem o jeho přáních a preferencích, na stanovení cílů péče a komunikaci s příbuznými. Na závěr kurzu účastníci obdrželi nástroj pro dokumentaci hodnot a preferencí klienta – Průvodce budoucí péčí.