Konference „Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici“ (Brno, 17. 3. 2018)

,
Biskupství brněnské, Fakultní nemocnice Brno, Konvent sester Alžbětinek a Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR pořádají již patnáctý ročník konference "Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici", která proběhne v sobotu 17. března 2018 v Brně v sále Milosrdných bratří (Vídeňská 7). Program začíná v 8 h mší svatou. Dopolední blok přednášek je věnován tématu "Zdravotník a jeho rodina", odpolední část se bude zabývat duchovními kořeny zdravotnické služby. Se svými příspěvky vystoupí mj. Mons. Aleš Opatrný, MUDr. Ludmila Bartůšková a Mons. Antonín Basler. Účastnický poplatek: 450 Kč Přihlášky se jménem, datem narození, adresou, pracovištěm a funkcí je třeba zaslat do 4. března 2018 na e-mail: krestan.konference@gmail.com Příloha:
 

Doporučení ke shlédnutí pořadů Televize NOE

,
Středa 10. 1. v 17.45 h "Můj chrám": MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., neonatolog a primář novorozeneckého oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc v chrámu sv. Cyrila a Maroděje, Olomouc
Sobota 13. 1. v 20.00 h "Budu Ti sloužit: Život sv. Camilla de Lellis"
Sv. Camill de Lellis narodil se 25. května 1550 v obci Bucchinico u Chieti v Arbuzzách (Itálie). Bojoval v armádě benátské republiky proti Turkům. Posléze chtěl zanechat vojenského života, který byl rozmařilý a vstoupit ke kapucínům. Pro vážné onemocnění ale nebyl přijat. Během svého léčení v Římské nemocnici pomáhal ošetřovat ty, co na tom byli ještě hůř než on. Rozhodl se, že pomoci nemocným zasvětí svůj život. V roce 1582 založil společenství, které si říkalo "služebníci nemocných" a které jako svůj znak začalo užívat červený kříž. Z tohoto společenství později vznikla řeholní společnost kamiliánů. Na Kamila de Lellis měl velký vliv sv. Filip Neri. Ve službě nemocným spatřoval službu trpícímu Kristu a této činnosti nezanechal ani poté, co byl v roce 1584 vysvěcen na kněze. Zemřel v Římě 14. července 1614, svatořečen byl v roce 1746 a roku 1886 prohlášen patronem nemocných a umírajících. Liturgická památka se slaví 14. července. (Převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamil_de_Lellis.)

Vánoční přání 2017

,
Vážení a milí, přejeme vám, abyste o Vánocích zakusili láskyplný dotek Boha podobně jako pastýři z Betléma, mudrci z východu a nespočet lidí, kteří uvěřili, že v Ježíši Kristu k nám přichází Bůh a dává nám sám sebe, a abyste prožili radost z toho, že se stanete jako on obdarováním druhých. Michal Hrnčiarik, Marta Hošťálková Příloha: Vánoce KANK v ČR 2017

Kurz „Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami“ (Olomouc, leden – červen 2018)

,
V rámci celoživotního vzdělávání bude na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci od ledna do června 2018 realizován kurz "Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami" v rozsahu 48 hodin (zpravidla 1 pátek v měsíci = 8 hodin). Kurz je určen především pro toho, kdo již působí na základě písemně doloženého církevního pověření v pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách, a absolvoval program celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan na CMTF UP v Olomouci, ETF UK v Praze nebo TF JČU v Českých Budějovicích. Kurz bude veden jako praktický nácvik komunikace ve skupině max. 15 osob. Kurzovné činí Kč 2.600,-. Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru. Vyplněnou přihlášku s naskenovanými přílohami (kopií jmenovacího dekretu a osvědčení o absolvování kurzu NK) prosím zašlete na sekretariat.kank@seznam.cz do 2. 1. 2018. Přílohy:  Informace o kurzu komunikace NK Přihláška do kurzu komunikace NK