XIII. podzimní republikové setkání nemocničních kaplanů (Velehrad, 1. – 4. 10. 2017)

,

NocKatolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 1. 10. – 4. 10. 2017 ve Stojanově na Velehradě XIII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách.

Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma: „Motivace nemocničního kaplana ke službě a nabídka metod k rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním kaplanem“

Konferenční poplatek pro nemocniční kaplany, odborníky aj. je ve výši 400,- Kč, pro dobrovolníky v pastorační péči pak 200,- Kč.

Přihlásit se je možné zasláním vyplněné závazné přihlášky (viz přílohy) do 15. 9. 2017 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz

Přílohy:

Program, Velehrad 2017
Harmonogram
Informace pro účastníky
Závazná písemná přihláška


Na Teologické fakultě JU byl úspěšně zakončen kurz Nemocniční kaplan

,

NK TF JCUPřevzato z: http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/aktuality-cs/na-teologicke-fakulte-ju-byl-uspesne-zakoncen-kurz-nemocnicni-kaplan

Fotografie: Absolventi kurzu se členy zkušební komise

V sobotu 10. června byl na Teologické fakultě v Českých Budějovicích úspěšně zakončen první ročník kurzu Nemocniční kaplan, který fakulta v rámci kurzů celoživotního vzdělávání pořádala. Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se tak vedle Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci stala třetí fakultou, která tento kurz zájemcům o kaplanskou službu nabízí

V sobotu 10. června byl na Teologické fakultě v Českých Budějovicích úspěšně zakončen první ročník kurzu Nemocniční kaplan, který fakulta v rámci kurzů celoživotního vzdělávání pořádala. Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se tak vedle Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci stala třetí fakultou, která tento kurz zájemcům o kaplanskou službu nabízí.

Kurz byl vytvořen a realizován ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU, s lékaři Nemocnice České Budějovice, a. s., Hospicem sv. J. N. Neumanna v Prachaticích, Domácím hospicem sv. Veroniky v Českých Budějovicích a dalšími zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociální péče v Jihočeském kraji. Na kurzu se podílela rovněž Jednotka klinické pastorační péče při Onkologické klinice VFN v Praze.

Kurzu se zúčastnilo deset frekventantů z různých částí České republiky, z nichž někteří již kaplanskou službu vykonávají. Po celý akademický rok si studenti prohlubovali své teoretické znalosti a získávali nové poznatky v oblasti religionistiky, filosofické a teologické antropologie, pastorace, psychosociální péče či zdravotní péče. Zároveň se v praktické části pod vedením zkušených nemocničních kaplanů, kněží a jáhnů učili aplikovat osvojené poznatky v nemocnicích, hospicích, domovech pro seniory a komunikovat s nemocnými, jejich příbuznými i zdravotnickým personálem. Pro svou praxi si studenti volili dvě zařízení a měli tak možnost seznámit se s různými aspekty kaplanské služby a širokým spektrem činností, které kaplani nejen v nemocnicích vykonávají.

Kurz byl koncipován tak, aby splňoval požadavky dané Dodatkem č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC z roku 2011 a odpovídá rovněž Metodickému pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb MZDR 8352/2017/ONP vydanému v dubnu 2017 MZ ČR.

Po úspěšném absolvování závěrečného kolokvia studentům ve fakultní kapli požehnal P. Bohuslav Richter.

Jana Maryšková


Kurz „Komunikace v obtížných situacích se zaměřením na osobu pacienta“ (České Budějovice, podzim 2017)

,

TF_JU_RGB_POSITIVETeologická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích pořádá v zimním semestru akademického roku 2017/18 kurz „Komunikace v obtížných situacích se zaměřením na osobu pacienta“.

Výukové cíle: Cílem kurzu je prohloubení a rozšíření stávajících vědomostí a získání nových poznatků v oblasti komunikace v obtížných situacích a praktický nácvik komunikačních dovedností v obtížných situacích s přednostním zaměřením na osobu pacienta.

Obsah kurzu:

Kurz sestává z pěti bloků:

1.) obecné zásady komunikace s pacientem, komunikace s pacienty se specifickými potřebami;

2.) komunikace s umírajícím pacientem a jeho blízkými;

3.) spirituální potřeby seniorů a komunikace s pacienty s demencí;

4.) pastorační doprovázení v obtížných situacích, spirituální rozměr krize;

5.) komunikace při mimořádných událostech.

Úvodní tři bloky jsou – kromě  obecných zásad komunikace s pacientem – věnovány komunikaci ve vybraných obtížných situacích, a to zejména s pacienty se specifickými potřebami, kterými se pro účely tohoto kurzu rozumí pacienti agresivní, úzkostní, depresivní a pacienti smyslově postižení, dále s pacienty těžce nemocnými a umírajícími a s pacienty s demencí. Ve čtvrtém bloku se účastníci kurzu seznámí s problematikou pastoračního doprovázení, práce s Biblí a vedení pastoračního rozhovoru v obtížných situacích. Pozornost je věnována rovněž spirituálnímu rozměru krize. Téma komunikace v obtížných situacích je dále rozšířeno o komunikaci při mimořádných událostech jako jsou živelní katastrofy, neštěstí a smrt v důsledku těchto událostí,  postupy prvních občanských pomocí a možnosti duchovní péče při mimořádných událostech. Součástí výukových bloků jsou i praktické ukázky, kazuistiky a nácvik komunikačních dovedností ve výše uvedených  obtížných situacích.  

Rozsah kurzu: 40 výukových hodin 

Termíny výuky: ZS: 30. 9., 28. 10., 18. 11., 16. 12. 2017, 13. 1. 2018

Poplatek: 2000 Kč

Příjem přihlášek: do 15. 9. 2017

Přihlášení: Přihláška ke stažení


Kurz „Praktické nácviky práce s klientem“ na CMTF UP v Olomouci

,

SONY DSCKurz je určen těm zájemcům, kteří chtějí více porozumět svému prožívání a vnímání okolního světa. Tyto zkušenosti a získané kompetence mohou poté uplatnit v osobním nebo profesním životě.

 Základní informace:

Zaměření programu: Na základě teoretických poznatků typologie osobnosti a především prožitku vlastní zkušenosti získávat konkrétní poznatky o vývoji a interakcích lidské osobnosti v sociálních situacích a vztazích.

Cena pro uchazeče je: 4.000 Kč/rok.

Délka studia: 2 roky

Přihlášení: termín přihlášení je do 29. 6. 2017 na zdenek.meier@oushi.upol.cz

Moderátory kurzu jsou Bc. Carmen Švýcarská a Mgr. Ing. Zdeněk Meier.

V případě otázek se neváhejte obrátit : zdenek.meier@oushi.upol.cz

Podrobnější informace:

Rozvrh a organizace studia: Program bude realizován v pěti čtyřdenních setkáních s denní dotací 10 pracovních hodin. Setkání budou probíhat formou praktických bloků po 1,5 hodině (90 minut). Podle témat, která vyplynou z práce v sebezkušenostní skupině, bude přiřazován praktické části teoretický rámec.

Místo setkání: Setkání budou probíhat jak v prostorách CMTF, tak mimo, na tzv. výjezdech, pro větší soustředěnost účastníků a využití potenciálu sebezkušenostní skupiny. Prostory budou stanoveny tak, aby vyhovovali organizačním nárokům kurzu po dohodě účastníků.

Termíny setkání: První setkání je 1. – 4. 7. 2017 v Olomouci.

Ostatní termíny budou stanoveny na základě domluvy s frekventanty a moderátory kurzu.

Teoretická a praktická část zahrnuje tyto oblasti a témata:

  • Společná práce ve skupině. Obsahem je především postupné setkávání se sebou samým a s druhými lidmi. V první části bude práce skupiny zaměřená na životopisné údaje, jejich podíl a vliv na skladbu současného života v pozitivním i negativním smyslu.
  • Práce s potenciálem skupiny v orientaci na vztahy, a to jak ve skupině mezi členy navzájem tak i vůči lektorům. Významné vztahy zahrnují „slepá místa“ zatížená nereflektovanou minulou zkušeností. Možnost naučit se tato „slepá místa“ rozpoznávat a interpretovat.
  • Práce s reálnými vztahy ve skupině včetně práce se skupinovými jevy a zákonitostmi malé sociální skupiny.
  • Edukace komunikačních dovedností a jejich předpokladů, jako např. akceptace, kongruence, empatie, autentičnost, zvládání komunikačně obtížných situací, asertivní chování v atmosféře respektu a sociálního bezpečí.