Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v akademickém roce 2017/2018

,

SONY DSCKurs  celoživotního vzdělávání „Nemocniční kaplan“ bude realizován v akademickém roce 2017/18 Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci a Fakultní nemocnicí Olomouc. Odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví ČR formulovaným v Metodickém pokynu o duchovní péči v lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotní péče zn. MZDRX00XQH4 z 13. dubna 2017.

Kurz je jednoroční (dvousemestrální), forma studia je kombinovaná, tj. uskutečňuje se v 20 jednodenních setkáních v roce, a to vždy v sobotu.

Informace o kurzech celoživotního vzdělávání podává referentka celoživotního vzdělávání Mgr. Kristýna Hradilová, tel. 585 637 174, e-mail: kristyna.hradilova@upol.cz.

Předpoklady uchazeče pro jeho přijetí do kurzu:

  • primárně osoby působící v klinické pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách na základě církevního pověření (není nutnou podmínkou);
  • přednostně absolventi vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu teologického směru;
  • minimálně tři roky praxe v pastoraci;
  • působení na základě církevního pověření v pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách;
  • písemné doporučení od svého církevního představeného odpovědného za oblast poskytování klinické pastorační péče (v katolické církvi je to zpravidla biskupský vikář/delegát), osvědčující splnění požadavku obecné pastorační praxe i případnou existenci církevního pověření k pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách;
  • řádné přihlášení v Portále CŽV (www.czv.upol.cz); dodání požadovaných příloh poštou (doporučení církevního představeného odpovědného za oblast poskytování klinické pastorační péče, potvrzení o křtu, ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, eventuálně ověřená kopie dokladu o zdravotnickém vzdělání alespoň středoškolského stupně), a to referentce CŽV Mgr. Kristýně Hradilové do 20. června 2017.

Cena celého kurzu je 3.000 Kč včetně DPH. Platba se uskuteční před zahájením akademického roku bezhotovostně. Na organizaci kurzu se podílí také Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR.

Více informací: http://www.cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/celozivotni-vzdelavani/#c14119


V Olomouci se bude konat kurz poradenství pro pozůstalé (28. 6. – 30. 6. 2017)

,

people-1031189__340Ve dnech 28. 6. – 30. 6. 2017 (středa – pátek) proběhne v Olomouci (Wurmova 9, Arcibiskupství olomoucké, Andělský sál) kurz poradenství pro pozůstalé.

Kurz v rozsahu 24 hodin (denně výuka v době 9.00 – 17.00 hodin) povede PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., průkopnice poradenství pro pozůstalé v ČR.

Informace:

  • kurz je primárně určen nemocničním kaplanům
  • kapacita kurzu je min. 10 osob, max. 15 osob
  • kurzovné ve výši Kč 1000,- je třeba uhradit do 23. 6. 2017 na účet KANK v ČR: 110218588/2010, VS: 116, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení
  • přihlásit se je třeba do 16. 6. 2017 na e-mail: sekretariat.kank@seznam.cz

VII. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví (Svatý Hostýn, 3. 6. 2017)

,

SONY DSCLékařům, zdravotním sestrám, nemocničním kaplanům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale také všem lidem dobré vůle je určena pouť, která se uskuteční v sobotu 3. června 2017 na Svatém Hostýně.

Mši svaté od 10.15 hod. bude předsedat Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., pomocný brněnský biskup. Po jejím skončení následuje pobožnost Cesty světla, kterou povede P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké.

Příloha: Pozvání na pouť 2017


VI. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů (Brno, 22. 5. 2017)

,

top_hlavickaV pondělí 22. 5. 2017 pořádají Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR a Biskupství brněnské na Petrově 2 již VI. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů.
Dopoledne zazní přednášky P. ThLic. Martina Sedloně, OMI: Typologie pěti dimenzí náboženské zkušenosti ve službě pastoračních přístupů.  Odpoledne bude patřit sdělením členů výboru KANK v ČR a biskupských delegátů pro pastoraci nemocných jednotlivých diecézí. Setkání uzavře mše sv., slavená v katedrála sv. Petra a Pavla.
Podrobné informace o programu a přihlášení na setkání obsahují přílohy:
Informace, VI. JARNÍ CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ NK 2017
Závazná písemná přihláška