Trojstranná dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví

Dodatek č. 1. k trojstranné dohodě

Dokumenty ČBK – ERC o poskytování pastorační péče ve zdravotnictví v ČR

Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice ke stažení

Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice ke stažení

Dodatek č. 2 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice ke stažení

Etický kodex nemocničního kaplana (finální verze ČBK+ERC) ke stažení

Dokumenty ČBK

Personální management nemocničních kaplanů a dobrovolníků v duchovní péči ve zdravotnictví v jednotlivých diecézích ke stažení


Z Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví a zástupci církví podepsali historicky první Dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch slavnostně podepsal trojstrannou dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR. Tato dohoda představuje historicky významný krok, neboť poprvé ve zdravotnictví stanovuje rámec, pojmy a strukturu pro poskytování duchovní péče ve zdravotnických zařízeních ze strany církví.

Účelem této dohody je stanovit v souladu s platnými právními předpisy podmínky pro vzájemnou spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a církvemi reprezentovanými Českou biskupskou konferencí (ČBK) a Ekumenickou radou církví v ČR (ERC) při poskytování duchovní péče ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb.

Duchovní péče hraje navýsost důležitou a nezastupitelnou roli při poskytování zdravotní péče v nemocnici. Zdaleka není určena jen pro těžce nemocné pacienty a seniory, slouží i jejich rodinným příslušníkům, případně pozůstalým. A není ani nutné být věřící, většina lidí v těžké životní situaci cítí potřebu se ze svých problémů vypovídat či s někým důvěryhodným diskutovat o tom, proč existují nevyléčitelné nemoci nebo co se s námi stane po smrti. Proto všichni musí tuto příležitost dostat, pokud o ni projeví zájem. Vždyť dobrá duchovní péče může pomoci podobným dílem jako operace – psychický stav pacienta totiž mnohdy výrazně ovlivňuje průběh a úspěšnost samotné léčby,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a touto cestou vyjádřil své poděkování členům Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví za přípravu trojstranné dohody.
Příloha:
Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodický pokyn pro duchovní péči v nemocnicích

Metodický pokyn o duchovní péči v nemocnicích byl představen na tiskové konferenci dne 27. 3. 2017 v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze za účasti ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Dokument vymezuje pojmy duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních včetně cílů a zásad této formy péče, uvádí požadavky na kvalifikaci nemocničních kaplanů a upravuje přístup k nemocničním kaplanům ze strany zdravotnického personálu. Na základě tohoto metodického pokynu Ministerstvo zdravotnictví ČR zřizuje Radu pro duchovní péči, která bude řešit koncepční otázky duchovní péče v lůžkových zařízeních.
Přílohy:
2017-03-27_TZ_Duchovní_péče

Metodicky pokyn pro sluzbu nemocnicnich kaplanů

 

Ministr zdravotnictví Leoš Heger jednal ve Vatikánu o pastorační péči v nemocnicích
Tisková zpráva 2. 5. 2012

L. Heger

Ministr zdravotnictví Leoš Heger se v rámci své pracovní návštěvy ve Vatikánu setkal s papežem Benediktem XVI. a jednal s ním o působení katolické církve ve zdravotnictví a sociálních službách. Toto téma by v budoucnosti měla řešit i česko-vatikánská smlouva.

(…) Leoš Heger již loni oznámil, že jeho resort převezme záštitu nad duchovní službou v nemocnicích a společně s církví připraví právní normu pro práci kaplanů ve zdravotnických zařízeních. Ministr získal ve Vatikánu zkušenosti a informace pro přípravu tohoto zákona. Působení nemocničních kaplanů se řídí dohodou mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví z roku 2006. Mezi prvními, kdo začal poskytovat pastorační péči od roku 1997, byla pražská Všeobecná fakultní nemocnice na svém onkologickém oddělení.

Ministerstvo zdravotnictví podpoří nemocniční kaplany
Tisková zpráva 12. 12. 2011

Ministr zdravotnictví Leoš Heger se dnes v podvečer setkal s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou, předsedou České biskupské konference a Joelem Rumlem, předsedou Ekumenické rady církví ohledně duchovní služby v nemocnicích (tzv. nemocničních kaplanů).

Ministr Heger tuto službu ocenil jako velmi potřebnou a důležitou nejen pro pacienty, jejich rodinné příslušníky ale i pro nemocniční personál.  Při společné schůzce se zúčastněné strany dohodly, že Ministerstvo zdravotnictví ČR převezme oficiální záštitu nad duchovní službou v nemocnicích, a ve spolupráci s církvemi vyprecizuje právní zakotvení přítomnosti nemocničních kaplanů ve zdravotnických zařízeních.


Církevní dokumenty

Papežská rada pro laiky. Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě. Dokument z 1. října 1998.
http://skolstvi.cirkev.cz/_d/Dustojnost-seniora.pdf

Jan Pavel II. Salvifici doloris. Apoštolský list o křesťanském smyslu lidského utrpení z 11. února 1984.
http://www.kebrle.cz/katdocs/SalvificiDoloris.htm


Poselství papeže ke Světovému dni nemocných (11. únor)

2023 František,  Postarej se o něj!“Soucit jako synodální léčebné cvičení
Poselství Svatého Otce k XXXI. Světovému dnu nemocných

2022 František, „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36)
Poselství Svatého Otce k XXX. Světovému dnu nemocných

2021 František, „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8)
Poselství Svatého Otce k XXIX. Světovému dnu nemocných

2020 František, „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“ (Mt 11,28)
Poselství Svatého Otce k XXVIII. Světovému dnu nemocných

2019 František, „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte“ (Mt 10,8)
Poselství papeže k XXVII. Světovému dni nemocných

2018 František, „Mater Ecclesiae: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.“ (Jan 19,26-27)
Poselství papeže k XXVI. Světovému dni nemocných

2017 František, „Úžas nad tím, co Bůh koná: Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“ (Lk 1,49)
Poselství papeže k XXV. Světovému dni nemocných

2016 František, „Jako Maria se odevzdávat milosrdnému Ježíšovi: „Udělejte všechno, co vám řekne” (Jan 2,5)
Poselství papeže Františka k XXIV. Světovému dni nemocných

2015 František, „Slepému jsem byl okem a kulhavému nohou“ (Job 29,15)
Poselství papeže Františka k XXIII. Světovému dni nemocných

2014 František, Víra a láska: „Také my jsme povinni položit život za své bratry“ (1 Jan 3,16)
http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/poselstvi-papeze-frantiska-k-svetovemu-dni-nemocnych/

2013 Benedikt XVI.,Jdi a stejně jednej i ty“ (Lk 10,37)
http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/poselstvi-benedikta-xvi-ke-svetovemu-dni-nemocnych/

2012 Benedikt XVI., Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila“ (Lk 17,19)
http://tisk.cirkev.cz/res/data/140/015901.pdf?seek=1