Spokojenost s poskytováním pastorační péče sdělte ostatním!

Vlastní zkušenosti s kontakty a setkáními s nemocničními kaplany sdělte:

 • ostatním pacientům,
 • svým příbuzným, známým a přátelům;
 • dopisem ombudsmanovi nemocnice,
  ve které jste byli hospitalizováni;
 • e-mailem nebo listovní poštou sekretářce KANK v ČR
  s dovolením zveřejnit celý text nebo jeho část na našich webových stránkách; je samozřejmostí zachování Vaší anonymity.

Svým sdělením přispějete k propagaci pastorační péče v nemocnicích,
k její větší poptávce ze strany pacientů a jejich příbuzných a k podpoře u pracovníků ve zdravotnictví.

Sekretářka KANK v ČR:
Mgr. Lenka Topolanová
e-mail: sekretariat.kank@seznam.cz

KANK
Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, pošt. schránka 193
771 01 Olomouc


Podpořte finančním darem naši činnost!

Finanční dar pro činnost KANK v ČR můžete poskytnout:

 • uzavřením darovací smlouvy,
 • jednorázovým poukázáním hotovosti
  nebo převedením peněžní částky na bankovní účet KANK v ČR,
 • opakovaně menšími finančními obnosy,
  tj. trvalým příkazem z Vašeho účtu.

Bankovní spojení KANK v ČR:
FIO BANKA 110218588/2010;
variabilní symbol: 115

Prosíme dárce, kteří se rozhodnou finančně podpořit naši činnost, aby se obrátili na pokladníka KANK v ČR  a sdělili mu svoje kontaktní údaje. Bez těchto dat Vám nemůžeme vystavit potvrzení o daru ani zaslat poděkování;
na bankovním výpise je totiž uvedeno jen jméno dárce a banka jeho adresu nesděluje.

Darovací smlouva ke stažení

Pokladník KANK v ČR:
ThLic. Václav Tomiczek
Mobil: 734 241 053
e-mail: v.tomiczek@seznam.cz


 Zapojte se do naší služby!

Pokud máte volný čas a zájem pomáhat bezplatně v nemocnicích, domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních zdravotnických
a sociálních služeb, jste ochotni se vzdělávat a účastnit se pravidelných supervizí a dalších setkání, kontaktujte nemocničního kaplana.
Pod jeho vedením a na základě pověření vlastní církví,
podle svých možností a schopností se jako dobrovolník podílíte
na pastorační péči, která se především uskutečňuje:

 • návštěvami nemocných,
 • doprovázením umírajících,
 • zajištěním dopravy imobilních pacientů na bohoslužby nebo jejich doprovodu do nemocniční kaple k soukromé modlitbě nebo ke ztišení.

Pokud jsou Vaše časové možnosti omezené, můžete nabídnout nemocničnímu kaplanovi také jednorázovou pomoc v souvislosti s význačnými dny a událostmi v životě církve, např. zapojit se do příprav a průběhu oslav Světového dne nemocných, Noci kostelů, mikulášské a vánoční nadílky aj.


Modlete se za nemocné a pracovníky ve zdravotnictví!

 V modlitbě

 • svěřujte Pánu nemocné a jejich blízké,
 • odevzdávejte do Božího milosrdenství umírající,
 • proste o Boží požehnání pro práci lékařů, zdravotníků a všech,
  kteří v nemocnici pracují,
 • předkládejte Pánu prosby za nemocniční kaplany a rozvoj pastorační péče.

 

 

ZA VAŠI SPOLUÚČAST DĚKUJEME!