Požadavky na vzdělávání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči

Pro přechodné období (léta 2012-2018)

(srov. Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC v ČR,
Část IV. Přechodná ustanovení, odst. 4 – 6):

A. pro nemocničního kaplana v užším slova smyslu

  • dokončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni
  • kurs v oblasti pastorace nemocných
  • praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy (doporučeno 2 roky)
  • pověření vlastní církví

B. pro pastoračního asistenta

  • alespoň úplné středoškolské vzdělání
  • kurs v oblasti pastorace nemocných
  • praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy (doporučeno 2 roky)
  • pověření vlastní církví

C. pro dobrovolníka v oblasti pastorační péče

  • pověření vlastní církví
  • teologické minimum (je v kompetenci jednotlivých církví – např. v katolické církvi toto minimum zahrnuje komentovaný výklad Kréda a Desatera a základní znalosti svátostí a zásad duchovního života)
  • základní znalosti pastorace nemocných
  • praxe v průběhu přípravy

Splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů pro vyslání nemocničního kaplana a pastoračního asistenta v oblasti pastorační péče se ověřuje pohovorem (zkouškou) před komisí, jmenovanou příslušnou autoritou katolické církve (zpravidla biskupský vikář pro pastoraci nemocných) či členské církve ERC. Do komise je vždy přizván zástupce druhé smluvní strany, který v ní má postavení pozorovatele. V kompetenci této autority pak je doporučit, nebo nedoporučit vysílající autoritě katolické církve nebo členské církve ERC, aby vyslala nemocničního kaplana a pastoračního asistenta v oblasti duchovní péče do konkrétního zdravotnického zařízení. Způsobilost dobrovolníka ověřuje nemocniční kaplan.

Vysílající církev pak zajistí v brzké době následné vzdělání nemocničních kaplanů a pastoračních asistentů v těchto oblastech:

  • pastorace a spiritualita nemocných
  • speciální kapitoly z religionistiky: náboženství, nová náboženská hnutí a sekty
  • kontakty a spolupráce s představiteli jiných křesťanských církví na území, kde se zdravotnické zařízení nachází
  • základní orientace v medicínských oborech
  • základní znalosti z lékařské a zdravotnické etiky
  • duchovní formace (účast na formačně vzdělávacích setkáních)

Pastorace a spiritualita nemocných

P. ThLic. Václav Tomiczek: Principy diakonické služby

P. Bohumír Vitásek: Klinická pastorační péče

MA. Bc. Marie Maňáková: Charakteristika a poslání klinické pastorační péče a její podoby v České republice a Rakousku. Olomouc, 2013. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta.

Bc. Miroslava Tobia Matějková: Znovuobjevení svátosti nemocných jako odpověď na současné trendy hledání cest k uzdravení. Olomouc, 2012. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta.

Bc. Miroslava Tobia Matějková: Duchovní služba nemocným ve Fakultní nemocnici Olomouc. Brno, 2010. Diplomová práce (Bc.). Masarykova Univerzita v Brně. Lékařská fakulta.

P. Doc. Damián Němec, dr: Prezentace Dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví

ThLic. Michal Umlauf: Vedení pastoračního rozhovoru nemocničního kaplana s pacienty

PhDr. Marie Dlabačová, DiS.: Komunikační dovednosti ve zdravotnictví

PhDr. Pavel Moravec: Náboženské prožívání u poruch osobnosti

PhDr. Pavel Moravec: Náboženské projevy a úzkost, náboženské projevy u schizofrenie

P. Doc. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.: Nefarmakologické přístupy k pacietům trpícím demencí

P. Doc. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.: Validácia – terapeutický prístup k dementným pacientom (dostupné pouze ke čtení na: http://www.psychiatria-casopis.sk/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-3-4/2006/metodika-psychoterapie/validacia-terapeuticky-pristup-k-starym-dementnym-pacientom.html=)

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová: Od narození s problémy

Mgr. Hana Hrachovcová: Možnosti a přínos pastorační péče při perinatální ztrátě dítěte. České Budějovice, 2014.  Diplomová práce (Bc.). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta.

Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.; PhDr. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.: Význam odpuštění pro pacienta v kontextu péče nemocničního kaplana. In Caritas et veritas, 2014, č. 4, str. 129-134.

Mgr. Anna Hrtúsová: Komunikace s nevyléčitelně nemocnými

P. PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský: Spiritualita umírajícich. Asistencia počas pôrodu do nového života.

P. Mgr. Walerián Bugel, dr: Konfesní podmíněnosti péče křesťanských církví o nemocné a možnosti ekumenické spolupráce v této oblasti

P. Mgr. Walerián Bugel, dr: Specifika liturgických i paraliturgických obřadů v rámci poskytování zdravotnických a sociálních služeb

TV LUX. Hospic, byť nablízku [online]. 2014 [cit. 2014-12-07]. Dostupné z URL: http://www.tvlux.sk/archiv/play/7047

P. Mgr. Jindřich Kotvrda, MTh, PsL, PD: Duše a duch, shody a napětí. Psychoterapie nebo zpověď?


Základní orientace v medicínských oborech

MUDr. Yvona Hrčková: Základy oboru vnitřního lékařství

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.: Základy oboru geriatrie


Základní znalosti z lékařské a zdravotnické etiky

Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.: Zaklady lékařské a zdravotnické etiky.pptx

PhDr. David Černý: Etika začátku lidského života

Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.: Proč NE eutanazii

Pohřbívání mrtvě narozených dětí: V reportáži Radka Kříže se stkáváme s rodiče, kteří se kvůli tragickým okolnostem dostali do právního, etického a vlastně i církevního vakua. Těšili se na dítě. Jenže to zemřelo během těhotenství. Již tak velkou bolest ještě umocnil fakt, že kvůli českým právním předpisům a zvyklostem v nemocnicích je velmi obtížné takové dítě s úctou pochovat. Jakoby nedonošený mrtvý plod ani nebyl člověkem. Přitom rodiče sami potvrdili, jak důležité je rozloučení s mrtvým děťátkem pro zhojení bolestivé rány v duši.

Převzato z: ČT 2 Křesťanský magazín (14. 6. 2015), http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/215562215600007/.

Etické otázky konce lidského života: Evropský soud pro lidská práva před několika dny rozhodl v případu Vincenta Lamberta. Muže, který sedm let přežívá pouze na přístrojích, dovolil odpojit. Tato aktuální kauza inspirovala Allana Lazarova, aby se v jedné pražské nemocnici začal vyptávat kompetentních lidí, kde je vlastně pro moderní medicínu hranice smrti a v přeneseném smyslu i hranice mezi lidstvím a technikou. I v tomto případě se ukazuje, že překotný vývoj technologií generuje mnoho etických problémů, jež většinou nemají jednoduchá řešení.

Převzato z: ČT 2 Křesťanský magazín (14. 6. 2015), http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/215562215600007/.


Duchovní formace

Duchovní obnova P. Antonína A. Krasuckého, OP: 

00 Úvod

01 Láska

02 Důvěra

03 Vlídnost

04 Chvála

Slovo na týden z myšlenek světců a svědků víry, sestavil Mgr. Pavel Hruban: Slovo na týden – brožurka

Katecheze o základech křesťanského života, sestavil Mgr. Pavel Hruban: Čemu věříme – brožurka

Kurz pro dobrovolníky v Arcidiecézi olomoucké 2016

Základy křesťanské víry

Úvod do liturgiky

Úvod do duchovního života

Základy křesťanské etiky

Vybrané kapitoly z religionistiky – náboženství, církve a nová náboženská hnutí v ČR

Organizace zdravotnictví a nemocnice

Základy lékařské etiky, vybrané kapitoly – lidská důstojnost

Pastorace nemocných
Doporučena literatura k pastoraci nemocných

Komunikace s nemocnými


Po uplynutí přechodného období

(srov. Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC v ČR, Část II., III.)

Kvalifikační předpoklady nemocničního kaplana

  1. Pověření vlastní církví.
  2. Ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni.
  3. Minimálně tři roky působení v obecné pastorační péči.
  4. Specializovaný kurz nemocničního kaplanství nebo odpovídající vzdělání zahrnující:
  • znalosti obecných zásad a základů organizace pastorační péče v katolické církvi a v jednotlivých členských církvích ERC (včetně přesného názvosloví)
  • základní znalosti o církvích a náboženských společnostech registrovaných v ČR, světových náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách působících v ČR
  • znalosti bioetiky, zejména lékařské a zdravotnické etiky
  • znalosti organizace zdravotnictví a nemocnice
  • znalosti právního minima v oblastech sociální péče a zdravotnictví
  • kurs komunikace, zejména v obtížných situacích
  • minimálně jednoměsíční praxi, nejlépe však tříměsíční

Kvalifikační předpoklady dobrovolníka

  1. Pověření vlastní církví a ověření způsobilosti nemocničním kaplanem.
  2. Teologické minimum (je v kompetenci jednotlivých církví) a znalost obecných zásad a základů organizace pastorační péče v katolické církvi a v jednotlivých členských církvích ERC.
  3. Základní znalosti o církvích a náboženských společnostech registrovaných v ČR, světových náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách působících v ČR.
  4. Základní znalost organizace zdravotnictví a nemocnice.
  5. Schopnost komunikace, zejména v obtížných situacích.
  6. Základní znalosti z bioetiky, lékařské a zdravotnické etiky.