CŽV kurzy (nejen) pro zdravotníky na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci

,
je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést základní orientaci v oblasti psychosomatiky.
Zobrazit celou aktualitu »

Ohlédnutí za XIII. ročníkem podzimního setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

,
Ve dnech 1. – 4. října 2017 proběhl na Velehradě již třináctý ročník podzimního republikového setkání nemocničních kaplanů, kterého se zúčastnilo také několik dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví. Stojanov přivítal celkem 73 účastníků. První den setkání patřil duchovní obnově, kterou vedl P. Vítězslav Řehulka, farář v Ostravě-Zábřehu a kaplan Mobilního hospice Ondrášek. Ve svých promluvách hovořil o službě nemocničního kaplana, kdy každá laskavost nemocnému je službou přímo Kristu. Odborný program setkání byl věnován tématu „Motivace nemocničního kaplana ke službě a nabídka metod k rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním kaplanem“. Michal Umlauf moderoval práci ve skupinkách, které se zamýšlely nad otázkami: Co mi dává sílu ke službě nemocným? Co mě motivuje při práci s nemocnými? K čemu směřuje moje služba? Jak rozumím evangelizaci? V čem vnímám svou službu pomoci ke spáse? Na přednášku Marie Opatrné nazvanou „Vztah lékař – pacient na začátku 21. století a vliv kaplana na tento vztah“ navázala opět práce ve skupinkách, ve které se účastníci zabývali otázkami: Jakou formou/jakým způsobem spolupracuje nemocniční kaplan se zdravotníky? Jak hodnotí zkušenost z této spolupráce? Vidí možnosti jak spolupráci zlepšit, zefektivnit? Další přenášející (Daniel Žákovský a Leoš Zatloukal, P. Marek Jargus a Naděžda Špatenková) seznámili posluchače s různými přístupy a metodami (orientace na řešení problému, narativní a reminiscenční), které mohou využít při práci s nemocnými. Součástí setkání byla také valná hromada Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice, která se zvolila nový výbor a revizní komisi. Dalších pět let ve výboru bude pracovat Michal Hrnčiarik (předseda), P. Leo Zerhau (místopředseda), P. Václav Tomiczek (pokladník), Marta Hošťálková (sekretářka) a P. Damián Němec. Dalšího člena, Ondřeje Doskočila, pak jmenoval Mons. Jan Baxant, delegát KANK v ČR. Šestičlenný výbor se rozroste ještě o jednoho člena, kterého po další úvaze jmenuje otec biskup. Revizní komise bude pracovat ve složení: jáhen Miroslav Šot, P. Jan Fatka a Michal Umlauf. Bohu díky! Fotogalerie                                                    
Zobrazit celou aktualitu »

Nejmenší z nás. Konference o právní ochraně osob před narozením (Brno, 19. 10. 2017)

,
Šestý ročník konference Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením se uskuteční ve čtvrtek 19. října 2017 v Brně (místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, budova A, místnost A138). Registrace na konferenci: http://nejmensiznas.cz/?page_id=243
Přihlášené příspěvky: Radim Cigánek: Umělý potrat v trestním právu před rokem 1957; Jakub Valc: Právní status nascitura v kontextu divergence soukromoprávní a veřejnoprávní regulace; Tatiana Machalová: Kdo má právo rozhodovat o právu na život nenarozeného dítěte; Jan Petr Kosinka: Morální argumentace při posuzování přípustnosti obětování lidského života v situaci krajní nouze; Miroslav Kratochvíl: Dopad potratového zákona na obecné dobro spolčenosti; Jan Petr Kosinka: Právo na náhradu škody v kontextu kultury smrti; Miroslav Kratochvíl: Stejnopohlavní rodiče? – Analýza Nálezu Ústavního soudu ČR SP. ZN. I. ÚS 3226/16; Radim Ucháč: Právní možnosti napomáhající řešení prenatální infanticidy; Květoslav Šipr, Helena Šiprová: Asistovaná reprodukce a život embrya; Ludmila Lázničková: Šedesát let legalizace potratů, důsledky a výhledy;

Kurz „Nemocniční kaplan“ na TF JČU v Českých Budějovicích

,
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích otevírá druhý ročník kurzu „Nemocniční kaplan“. Kurz je určen primárně osobám pracujícím na základě církevního pověření v pastorační péči ve zdravotnických či sociálních službách, je však otevřen i dalším zájemcům – křesťanům se zájmem o práci nemocničního kaplana, kteří jsou schopni svůj vážný zájem prokázat doporučením představitele církve římskokatolické, řeckokatolické či některé z církví sdružených v ERC, s ukončeným teologickým vzděláním na bakalářském stupni, pokračující ve studiu na magisterském stupni.
Kurz je vytvořen a realizován Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s dalšími partnery.
Rozsah kurzu: 96 výukových hodin + odborná praxe (40 hodin)
Kurz začíná 18. 11. 2017 v budově Teologické fakulty JU, Kněžská 8, České Budějovice.
Cena: 5000Kč
Přihlásit se můžete osobně u Mgr. Leony Šťastné, kancelář č. 211 (2. patro - děkanát), nebo e-mailem na adrese: stastl00@tf.jcu.cz. Přihlášky přijímáme do 10. 11. 2017.
Příloha: Pozvánka

Konference „Role duchovní péče o umírající v 21. století“ (Praha, 12, 10. 2017)

,
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR pořádají 12. 10. 2017 v Praze (Palác Charitas, konferenční sál, Karlovo nám. 317/5, Praha 2) mezinárodní konferenci "Role duchovní péče o umírající v 21. století", s podtitulem „Kdybych měl už jen jeden den života“. Program konference tvoří blok odborných přednášek a moderovaná diskuze s přednášejícími. Odborná konference je akreditována u ČLK a ČAS. Účastnický poplatek: 500 Kč při platbě na účet, 600 Kč v hotovosti na místě Přílohy:  Přihláška Program

XVIII. bioetická konference (Olomouc, 7. 10. 2017)

,
Moravskoslezská křesťanská akademie Olomouc a Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s Etickou komisí Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci pořádají dne 7. 10. 2017 v Arcidiecézním muzeu Olomouc již 18. ročník bioetické konference, tentokrát na téma: Stáří z pohledu 21. století.
Odborný garant: Doc. MUDr. Eva Holmerová, Ph.D. (Gerontologické centrum Praha) Konference akreditována u České asociace sester.

XIII. podzimní republikové setkání nemocničních kaplanů (Velehrad, 1. – 4. 10. 2017)

,
NocKatolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 1. 10. – 4. 10. 2017 ve Stojanově na Velehradě XIII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách. Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma: „Motivace nemocničního kaplana ke službě a nabídka metod k rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním kaplanem“ Konferenční poplatek pro nemocniční kaplany, odborníky aj. je ve výši 400,- Kč, pro dobrovolníky v pastorační péči pak 200,- Kč. Přihlásit se je možné zasláním vyplněné závazné přihlášky (viz přílohy) do 15. 9. 2017 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz Přílohy: Program, Velehrad 2017, aktualizace 15. 9. 2017 Harmonogram, aktualizace 15. 9. 2017 Informace pro účastníky Závazná písemná přihláška  

Na Teologické fakultě JU byl úspěšně zakončen kurz Nemocniční kaplan

,

NK TF JCUPřevzato z: http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/aktuality-cs/na-teologicke-fakulte-ju-byl-uspesne-zakoncen-kurz-nemocnicni-kaplan

Fotografie: Absolventi kurzu se členy zkušební komise

V sobotu 10. června byl na Teologické fakultě v Českých Budějovicích úspěšně zakončen první ročník kurzu Nemocniční kaplan, který fakulta v rámci kurzů celoživotního vzdělávání pořádala. Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se tak vedle Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci stala třetí fakultou, která tento kurz zájemcům o kaplanskou službu nabízí

V sobotu 10. června byl na Teologické fakultě v Českých Budějovicích úspěšně zakončen první ročník kurzu Nemocniční kaplan, který fakulta v rámci kurzů celoživotního vzdělávání pořádala. Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se tak vedle Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci stala třetí fakultou, která tento kurz zájemcům o kaplanskou službu nabízí.

Kurz byl vytvořen a realizován ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU, s lékaři Nemocnice České Budějovice, a. s., Hospicem sv. J. N. Neumanna v Prachaticích, Domácím hospicem sv. Veroniky v Českých Budějovicích a dalšími zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociální péče v Jihočeském kraji. Na kurzu se podílela rovněž Jednotka klinické pastorační péče při Onkologické klinice VFN v Praze.

Kurzu se zúčastnilo deset frekventantů z různých částí České republiky, z nichž někteří již kaplanskou službu vykonávají. Po celý akademický rok si studenti prohlubovali své teoretické znalosti a získávali nové poznatky v oblasti religionistiky, filosofické a teologické antropologie, pastorace, psychosociální péče či zdravotní péče. Zároveň se v praktické části pod vedením zkušených nemocničních kaplanů, kněží a jáhnů učili aplikovat osvojené poznatky v nemocnicích, hospicích, domovech pro seniory a komunikovat s nemocnými, jejich příbuznými i zdravotnickým personálem. Pro svou praxi si studenti volili dvě zařízení a měli tak možnost seznámit se s různými aspekty kaplanské služby a širokým spektrem činností, které kaplani nejen v nemocnicích vykonávají.

Kurz byl koncipován tak, aby splňoval požadavky dané Dodatkem č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC z roku 2011 a odpovídá rovněž Metodickému pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb MZDR 8352/2017/ONP vydanému v dubnu 2017 MZ ČR.

Po úspěšném absolvování závěrečného kolokvia studentům ve fakultní kapli požehnal P. Bohuslav Richter.

Jana Maryšková

Kurz „Komunikace v obtížných situacích se zaměřením na osobu pacienta“ (České Budějovice, podzim 2017)

,

TF_JU_RGB_POSITIVETeologická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích pořádá v zimním semestru akademického roku 2017/18 kurz "Komunikace v obtížných situacích se zaměřením na osobu pacienta".

Výukové cíle: Cílem kurzu je prohloubení a rozšíření stávajících vědomostí a získání nových poznatků v oblasti komunikace v obtížných situacích a praktický nácvik komunikačních dovedností v obtížných situacích s přednostním zaměřením na osobu pacienta.

Obsah kurzu:

Kurz sestává z pěti bloků:

1.) obecné zásady komunikace s pacientem, komunikace s pacienty se specifickými potřebami;

2.) komunikace s umírajícím pacientem a jeho blízkými;

3.) spirituální potřeby seniorů a komunikace s pacienty s demencí;

4.) pastorační doprovázení v obtížných situacích, spirituální rozměr krize;

5.) komunikace při mimořádných událostech.

Úvodní tři bloky jsou – kromě  obecných zásad komunikace s pacientem – věnovány komunikaci ve vybraných obtížných situacích, a to zejména s pacienty se specifickými potřebami, kterými se pro účely tohoto kurzu rozumí pacienti agresivní, úzkostní, depresivní a pacienti smyslově postižení, dále s pacienty těžce nemocnými a umírajícími a s pacienty s demencí. Ve čtvrtém bloku se účastníci kurzu seznámí s problematikou pastoračního doprovázení, práce s Biblí a vedení pastoračního rozhovoru v obtížných situacích. Pozornost je věnována rovněž spirituálnímu rozměru krize. Téma komunikace v obtížných situacích je dále rozšířeno o komunikaci při mimořádných událostech jako jsou živelní katastrofy, neštěstí a smrt v důsledku těchto událostí,  postupy prvních občanských pomocí a možnosti duchovní péče při mimořádných událostech. Součástí výukových bloků jsou i praktické ukázky, kazuistiky a nácvik komunikačních dovedností ve výše uvedených  obtížných situacích.  

Rozsah kurzu: 40 výukových hodin 

Termíny výuky: ZS: 30. 9., 28. 10., 18. 11., 16. 12. 2017, 13. 1. 2018

Poplatek: 2000 Kč

Příjem přihlášek: do 15. 9. 2017

Přihlášení: Přihláška ke stažení