Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v akademickém roce 2017/2018

,

SONY DSCKurs  celoživotního vzdělávání „Nemocniční kaplan“ bude realizován v akademickém roce 2017/18 Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci a Fakultní nemocnicí Olomouc. Odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví ČR formulovaným v Metodickém pokynu o duchovní péči v lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotní péče zn. MZDRX00XQH4 z 13. dubna 2017.

Kurz je jednoroční (dvousemestrální), forma studia je kombinovaná, tj. uskutečňuje se v 20 jednodenních setkáních v roce, a to vždy v sobotu.

Informace o kurzech celoživotního vzdělávání podává referentka celoživotního vzdělávání Mgr. Kristýna Hradilová, tel. 585 637 174, e-mail: kristyna.hradilova@upol.cz.

Předpoklady uchazeče pro jeho přijetí do kurzu:

 • primárně osoby působící v klinické pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách na základě církevního pověření (není nutnou podmínkou);
 • přednostně absolventi vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu teologického směru;
 • minimálně tři roky praxe v pastoraci;
 • působení na základě církevního pověření v pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách;
 • písemné doporučení od svého církevního představeného odpovědného za oblast poskytování klinické pastorační péče (v katolické církvi je to zpravidla biskupský vikář/delegát), osvědčující splnění požadavku obecné pastorační praxe i případnou existenci církevního pověření k pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách;
 • řádné přihlášení v Portále CŽV (www.czv.upol.cz); dodání požadovaných příloh poštou (doporučení církevního představeného odpovědného za oblast poskytování klinické pastorační péče, potvrzení o křtu, ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, eventuálně ověřená kopie dokladu o zdravotnickém vzdělání alespoň středoškolského stupně), a to referentce CŽV Mgr. Kristýně Hradilové do 20. června 2017.

Cena celého kurzu je 3.000 Kč včetně DPH. Platba se uskuteční před zahájením akademického roku bezhotovostně. Na organizaci kurzu se podílí také Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR.

Více informací: http://www.cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/celozivotni-vzdelavani/#c14119

V Olomouci se bude konat kurz poradenství pro pozůstalé (28. 6. – 30. 6. 2017)

,

people-1031189__340Ve dnech 28. 6. – 30. 6. 2017 (středa – pátek) proběhne v Olomouci (Wurmova 9, Arcibiskupství olomoucké, Andělský sál) kurz poradenství pro pozůstalé.

Kurz v rozsahu 24 hodin (denně výuka v době 9.00 – 17.00 hodin) povede PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., průkopnice poradenství pro pozůstalé v ČR.

Informace:

 • kurz je primárně určen nemocničním kaplanům
 • kapacita kurzu je min. 10 osob, max. 15 osob
 • kurzovné ve výši Kč 1000,- je třeba uhradit do 23. 6. 2017 na účet KANK v ČR: 110218588/2010, VS: 116, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení
 • přihlásit se je třeba do 16. 6. 2017 na e-mail: sekretariat.kank@seznam.cz

VII. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví (Svatý Hostýn, 3. 6. 2017)

,

SONY DSCLékařům, zdravotním sestrám, nemocničním kaplanům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale také všem lidem dobré vůle je určena pouť, která se uskuteční v sobotu 3. června 2017 na Svatém Hostýně.

Mši svaté od 10.15 hod. bude předsedat Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., pomocný brněnský biskup. Po jejím skončení následuje pobožnost Cesty světla, kterou povede P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké.

Příloha: Pozvání na pouť 2017

VI. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů (Brno, 22. 5. 2017)

,

top_hlavickaV pondělí 22. 5. 2017 pořádají Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR a Biskupství brněnské na Petrově 2 již VI. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů.
Dopoledne zazní přednášky P. ThLic. Martina Sedloně, OMI: Typologie pěti dimenzí náboženské zkušenosti ve službě pastoračních přístupů.  Odpoledne bude patřit sdělením členů výboru KANK v ČR a biskupských delegátů pro pastoraci nemocných jednotlivých diecézí. Setkání uzavře mše sv., slavená v katedrála sv. Petra a Pavla.
Podrobné informace o programu a přihlášení na setkání obsahují přílohy:
Informace, VI. JARNÍ CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ NK 2017
Závazná písemná přihláška

Velikonoční přání 2017

,

cross-1517092__340Ježíšovo vzkříšení je vítězstvím života a lásky.

Vzkříšený Kristus k nám přichází s pokojem, radostí a laskavostí, aby se svým milosrdenstvím dotknul všech lidí.

Hluboké a radostné prožití tajemství velikonočních svátků

s Kristem trpícím i oslaveným

přejí

Michal Hrnčiarik

Marta Hošťálková

Příloha: Velikonoce 2017

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodický pokyn pro duchovní péči v nemocnicích

,

0 Úvod IMG_0002Metodický pokyn o duchovní péči v nemocnicích byl představen na tiskové konferenci dne 27. 3. 2017 v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze za účasti ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Dokument vymezuje pojmy duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních včetně cílů a zásad této formy péče, uvádí požadavky na kvalifikaci nemocničních kaplanů a upravuje přístup k nemocničním kaplanům ze strany zdravotnického personálu. Na základě tohoto metodického pokynu Ministerstvo zdravotnictví ČR zřizuje Radu pro duchovní péči, která bude řešit koncepční otázky duchovní péče v lůžkových zařízeních.

Přílohy:

2017-03-27_TZ_Duchovní_péče
Metodický_pokyn_IX_-_nemocniční_kaplani

 

Konference „Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici XIV“ (Brno, 1. 4. 2017)

,

LogoBiskupství brněnské, Fakultní nemocnice Brno (Bohunice), Konvent sester Alžbětinek Brno a Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR pořádají dne 1. dubna 2017 v Brně (sál Milosrdných bratří, Vídeňská, 7) již XIV. ročník konference „Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici“.

Dopolední blok přednášek je věnován otázkám modliteb za uzdravení v nemocnici. Odpolední blok patří tématu: Srdce zdravotníka.

Příloha: Program, 2017

 

Konference “Zomieranie v nemocnici – systém verzus človek“ (Martin, 22. 4. 2017)

,

21 IMG_2371Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov Slovenska v  spolupráci  s Duchovnou službou v nemocnici a Katolícka zdravotnícka únia usporadúvajú XII. KONFERENCIUKRESŤAN V  DNEŠNEJ  NEMOCNICI“ na téma: “Zomieranie v nemocnici – systém verzus človek “.

Dátum konania: 22. apríla  2017
Miesto konania : Mestský úrad Martin, veľká zasadačka, Námestie S. H. Vajanského 1

Účastnícky poplatok:   12 € /platí sa na mieste pri prezentácii/
Ranné občerstvenie a obed zabezpečený.
Možnosť ubytovania:  
Ubytovacie zariadenie, ul. Jesenského 25, Martin, č.t.: 043/4203 585 – vrátnica,
č.t.: 043/4203 584  – vedúca alebo mailová adresa:  uz@unm.sk
Prihlásiť sa na ubytovanie je nutné najneskôr týždeň pred konferenciou  – cena  8.50  €/noc.

Prihlásenie  účastníkov na konferenciu je najneskôr do 9. apríla 2017

Příloha: Program XII. ročníku konference pro zdravotníky

Slavení XXV. Světového dne nemocných v jednotlivých diecézích

,

stature-1525517__340V den liturgické památky Panny Marie Lurdské (11. února) si církev připomíná Světový den nemocných. Jeho slavení ustanovil v roce 1993 sv. Jan Pavel II. U příležitosti letošního dvacátého pátého ročníku vydal papež František poselství, ve kterém se obrací nejen k nemocným, ale také ke všem, kteří se o ně starají. Během února proběhne řada akcí k připomenutí XXV. Světového dne nemocných.

Brno: Pouť nemocných lidí, zdravotníků a jejich přátel proběhne v Kapli sv. Anny ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně v sobotu 11. února 2017 od 14.30 hodin. Mši svatou bude sloužit P. Ladislav Nosek, SJ.

Hradec Králové: Při příležitosti Dne nemocných navštíví ve čtvrtek 9. 2. 2017 Fakultní nemocnici Hradec Králové Mons. Jan Vokál.

Program setkání:

 • 14:00 – návštěva Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, setkání s nemocnými a zaměstnanci
 • 15:45 – mše svatá v posluchárně Onkologického pavilonu (budova č. 23, 2. podlaží)
 • 16:45 – setkání se zaměstnanci Fakultní nemocnice za účasti ředitele FN HK (budova č. 23, 2. podlaží)

Hostem setkání: doc. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D. vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií UHK

Téma setkání: Život faráře Josefa Toufara a české dějiny 20. století 

Římskokatolická farnost Kutná Hora srdečně zve v pátek 10. 2. na mši svatou ke Světovému dni nemocných. Mše svatá v 18 hodin bude sloužena za všechny nemocné ve městě a za ty, kdo se o ně starají.

Přímo v Den nemocných v sobotu 11. 2. 2017 bude v kapli na vrchlabské římskokatolické faře slavena v 17 hodin mše svatá pro nemocné a seniory s udílením svátosti pomazání nemocných.

Olomouc: Ve čtvrtek 9. 2. 2017 večer v 18 hod. se Mons. Josef Hrdlička, olomoucký světící biskup, setká s lékaři a zdravotníky při slavení mše sv. v olomouckém dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (Slovenská 14). Součástí večera bude i přednáška ThLic. Michala Umlaufa: Uzdravující Boží slovo. V pondělí 13. 2. odpoledne zavítá olomoucký arcibiskup Jan Graubner do Fakultní nemocnice Olomouc a navštíví nemocné.

Také v mnoha dalších nemocnicích a domovech pro seniory, ve farnostech v Arcidiecézi olomoucké mají možnost pracovníci ve zdravotnictví a pacienti prožít společně mši sv. a nemocní mohou přijmout svátost pomazání nemocných:

9. 2.  15.00 hod. Nemocnice Přerov

9. 2.  15.30 hod. Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně

10. 2.  9.00 hod. Centrum pro seniory v Holešově

11. 2. 18.00 hod. kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci

Příloha: Poselství papeže Františka k XXV. Světovému dni nemocných

Vánoční a novoroční přání 2016/17

,

hands-105455__340Setkání s Ježíšem Kristem v člověku,
nové objevení vlastní důstojnosti Božího dítěte,
prožití obdarování Boží láskou
a její předávání v jednání s druhými

přeje
k Vánocům i do všech dnů roku 2017
za Katolickou asociaci nemocničních kaplanů v ČR

Michal Hrnčiarik
Marta Hošťálková

Příloha: Vánoce 2016, PF 2017