Oslavy 100 let kostela sv. Václava v Psychiatrické nemocnici v Praze-Bohnicích (1. – 3. 11. 2019)

,

Ve dnech 1. – 3. listopadu 2019 se konají oslavy 100 let od posvěcení kostela sv. Václava v Psychiatrické nemocnici v Praze-Bohnicích.

Slavnostní dny zahájí 1. listopadu v 19 hodin koncert Českých madrigalistů a jejich hostů.

O den později, 2. listopadu, od 9 hod. do 13 hod. proběhne konference k uvedení nové knihy „Existenciální hagiografie“.

Celý program vyvrcholí mší sv., kterou 3. listopadu v 10 hod. bude celebrovat Mons. Charles Daniel Balvo, papežský nuncius v ČR.

Přílohy:
Program oslav
Koncert 1. 11. 2019
Konference 2. 11. 2019

Konference „Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?“ (Ostrava, 26. 11. 2019)

,

Odborná konference je zaměřena tak, aby zahrnovala celostní a především lidský pohled na práci zdravotnických pracovníků na odděleních různého typu. Uvítáme zkušenosti z praxe, problematiku práce s klienty, ale i pozitivní stránky kontaktu s nemocným. Cílem je pomocí kazuistik ukázat, zda je respektována lidská důstojnost nemocného člověka, jaké situace v péči o klienta mohou nastat, jaká jsou možná řešení. Nejde jen o pacienty s onkologickou diagnózou, ale o všechny pacienty, kteří onemocní chronickou chorobou, která významně zasáhne do jejich života a života jejich blízkých.

Konference je určena pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře, dětské sestry, zdravotně-sociální zdravotníky, nutriční terapeuty a odborné učitelky vzdělávacích institucí, které se podílejí na vzdělávání pracovníků nelékařských profesí, pacienty a jejich rodinné příslušníky.

Pořadatelé: SZŠ a VOŠZ Ostrava, p.o. a OVAHELP 

Datum konání: 26. listopadu 2019

Místo konání: Budova Vyšší odborné školy sociální, přednáškový sál, Zelená 40A, Ostrava

Přihláška: zde

Účastnický poplatek400,- Kč   (v ceně certifikát, občerstvení), uhraďte nejpozději do 20.11.2019 na účet: 71633761/0100, variabilní symbol: 44444, specifický symbol = datum narození ve tvaru ddmmrr

Ohlédnutí za XV. ročníkem republikového setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

,

XV. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ,
které proběhlo na Velehradě ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2019, mělo hlavní téma „Paliativní péče v nemocnici“.
Přibližně 90 účastníků setkání prožilo opravdu intenzivní čas zahájený duchovní obnovou
vedenou P. Mgr. Pavlem Rouskem. A protože je toto setkání tradičně formačně vzdělávací,
následoval odborný program. Účastníci vyslechli tři velmi hodnotné přednášky na tato
témata: Bolest, utrpení a smrt, Multidisciplinární tým v paliativní péči a Specifika komunikace
v paliativní péči. Dále si mohli vybrat z bohaté nabídky workshopů. Měli prostor diskutovat
s přednášejícími o tématech, která je zajímají. Ve volném čase se nemocniční kaplani mohli
sdílet a předávat si navzájem své zkušenosti a samozřejmě využili kapli na Stojanově ke
společné i osobní modlitbě. Atmosféra setkání byla vstřícná a radostná. Je povzbudivé vidět, že
nemocničních kaplanů rok od roku přibývá, je to pro naše zdravotnictví dobrá zpráva.

Fotogalerie

 

Výstava fotografií nemocničních kaplanů „Být nablízku“ v nemocnicích ve Zlínském kraji

,

Zveme vás na putovní výstavu fotografií s názvem „Být nablízku“ věnovanou službě nemocničních kaplanů.

Kdy a kde můžete výstavu shlédnout:

· 26. 9. – 16. 10. 2019 Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Pavilon 21

· 17. 10. – 6. 11. 2019 Kroměřížská nemocnice, Pavilon A – přízemí

· 7. 11. – 27. 11. 2019 Uherskohradišťská nemocnice, Centrální objekt, galerie

· 28. 11. – 18. 12. 2019 Vsetínská nemocnice, Interní pavilon, přízemí

Vernisáž výstavy v každé nemocnici proběhne vždy 1. den výstavy od 14:00 hodin.

Výstavu pořádají: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci

s Fakultní nemocnicí Olomouc, Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR, Obchodní akademií

a Jazykovou školou Přerov

Výstava představuje kolekci 24 černobílých snímků, které přibližují práci nemocničních kaplanů: Zachycují jejich empatické naslouchání a snahu porozumět pacientům, ohleduplnost a takt, úctu a respekt k prožívání nemocných. Přibližují je jako průvodce nemocných v úzkostech, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti. Autorem fotografií je Filip Fojtík, dvojnásobný laureát prestižní soutěže Czech Press Photo Canon Junior Awards za snímek „Loučení Poláků s oběťmi leteckého neštěstí“ (2010) a za soubor „Stáří“ (2011), držitel 1. místa ve Fotografické soutěži Velehrad 2010 v kategorii Portrét za soubor „Boží služebníci“.

Od července do září 2013 fotografoval nemocniční kaplany při jejich službě nemocným, seniorům a umírajícím v nemocnicích, hospicích a pobytových sociálních službách v Rajhradě, Brně, Olomouci, Holešově, Kroměříži, Praze a Ostravě.

 

Konference „Jak se pozná dobrá paliativní péče?“ (Praha, 7. 10. 2019)

,

Centrum paliativní péče s podporou Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota pořádá v pondělí 7. 10. 2019 ve Velkopřevorském paláci v Praze unikátní konferenci Jak se pozná dobrá paliativní péče?

Hlavní přednášky pronese profesorka Fliss Murtagh, která patří mezi největší světové odborníky na hodnocení paliativní péče. V dalším programu pak budou představeny aktuální projekty z České republiky, které se této problematice věnují.

Konferenční poplatek: Kč 800,- (zahrnuje simultánní tlumočení zahraničních přednášek a občerstvení, včetně oběda)

Registrace: do 30. 9. 2019

Příhláška a více info: https://paliativnicentrum.cz/akce/jak-se-pozna-dobra-paliativni-pece

Říjnová první sobota na Lomci nejen pro lékaře a zdravotníky (5. 10. 2019)

,

V sobotu 5. října 2019 se uskuteční setkání lékařů a zdravotníků na Lomci. Program zahájí v 13 hod. ekumenická bohoslužba na Lázničkách (Chelčice). Po jejím skončení je možné putovat na Lomec, kde v 15 hod. se na příchozí těší nemocniční kaplani s besedou o službě nemocným. Odpoledne zakončí mše sv. v 17 hod. – hlavním celebrantem bude P. Josef Prokeš, homilii pronese Ondřej Doskočil, jáhen, nemocniční kaplan a vyučující na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích.

Příloha: Pouť_lékařů_Lomec

Kurz „Nemocniční kaplan“ v akademickém roce 2019/20 na TF JCU v Českých Budějovicích

,
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v akademickém roce 2019/2020 otevírá třetí ročník kurzu „Nemocniční kaplan“. Kurz je určen pro zájemce o tuto profesi z řad katolické církve a církví sdružených v Ekumenické radě církví, kteří mají ukončené teologické vzdělání na bakalářském stupni, pokračují ve studiu na stupni magisterském a zároveň mají doporučení od představitele své církve.
Rozsah: 96 hod. teoretická část : 96 hod. praxe
Cena: Kč 8.500,-
Min. počet účastníků: 10
Uzávěrka přihlášek: 14. 10. 2019
Více informací: CŽV – kurz NK
 

Již XV. ročník podzimního setkání nemocničních kaplanů na Velehradě (30. 9. – 3. 10. 2019)

,

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Centrem pro pastoraci nemocných Arcibiskupství olomouckého pořádá ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2019 ve Stojanově na Velehradě XV. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách.

Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma: „Paliativní péče v nemocnici“.

Konferenční poplatek je ve výši Kč 500,-.

Přihlásit se je možné zasláním vyplněné závazné přihlášky (viz přílohy) do 13. 9. 2019 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz

Přílohy:
Velehrad+2019+FINAL
Harmonogram
Informace pro účastníky
Závazná-písemná-přihláška

Ministr zdravotnictví a zástupci církví podepsali historicky první Dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví

,

Převzato z: ministr-zdravotnictvi-a-zastupci-cirkvi-podepsali-historicky-prvni-dohodu-o-duch_17578_1.html

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes slavnostně podepsal trojstrannou dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR. Tato dohoda představuje historicky významný krok, neboť poprvé ve zdravotnictví stanovuje rámec, pojmy a strukturu pro poskytování duchovní péče ve zdravotnických zařízeních ze strany církví.

Účelem této dohody je stanovit v souladu s platnými právními předpisy podmínky pro vzájemnou spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a církvemi reprezentovanými Českou biskupskou konferencí (ČBK) a Ekumenickou radou církví v ČR (ERC) při poskytování duchovní péče ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb.

Duchovní péče hraje navýsost důležitou a nezastupitelnou roli při poskytování zdravotní péče v nemocnici. Zdaleka není určena jen pro těžce nemocné pacienty a seniory, slouží i jejich rodinným příslušníkům, případně pozůstalým. A není ani nutné být věřící, většina lidí v těžké životní situaci cítí potřebu se ze svých problémů vypovídat či s někým důvěryhodným diskutovat o tom, proč existují nevyléčitelné nemoci nebo co se s námi stane po smrti. Proto všichni musí tuto příležitost dostat, pokud o ni projeví zájem. Vždyť dobrá duchovní péče může pomoci podobným dílem jako operace – psychický stav pacienta totiž mnohdy výrazně ovlivňuje průběh a úspěšnost samotné léčby,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a touto cestou vyjádřil své poděkování členům Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví za přípravu trojstranné dohody.

Příloha: Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví