První společné setkání nemocničních, vojenských a vězeňských kaplanů

,

Ve středu 15. května 2019 se ve Vojenské nemocnici Olomouc uskutečnil první ročník konference „Mezioborové dialogy kaplanské služby“, věnovaný otázkám vztahu psychologie a spirituality. Zamýšlelo se nad nimi 93 nemocničních, vojenských a vězeňských kaplanů spolu s psychology, lékaři a dalšími pracovníky ve zdravotnictví.

Prostory nemocnice na Klášterním Hradisku, dřívějšího kláštera premonstrátů, z kterých sálal duch modlitby a rozjímání řeholníků, silně oslovily účastníky konference a podnítily jejich intenzívní a pravdivé diskuze o profesní spolupráci.

V úvodu konference zazněly pozdravy představitelů pořádajících konferenci, ředitele Vojenské nemocnice Martina Svobody a arcibiskupa Jana Graubnera. Oba ocenili letitou výbornou kooperaci obou institucí: nemocniční kaplanka sestra Anežka Petříková a P. Bedřich Horák spolu s lékařskými a zdravotnickými odborníky uplatňují principy a zásady komplexní péče o pacienty.

Klára Maliňáková, zástupkyně Institutu sociálního zdraví CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, který garantoval odbornou stránku konference, představila jeho oblasti výzkumu, konzultační a poradenské činnosti se zaměřením na sepětí psychických, sociálních i spirituálních determinantů zdraví jedince a společnosti.

Koordinátorka nemocničních kaplanů v olomoucké arcidiecézi Marta Hošťálková pak prezentovala „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče, z.ú.“, který byl založen den před konáním konference. Jeho hlavní poslání – organizace poskytování pastorační péče a s ní spojených příbuzných činností pacientům, jejich blízkým a zaměstnancům ve zdravotnických službách – podle ní vystihuje zvolené logo: „Nemocniční kaplanství je záležitostí srdce. Nedotažení črty v symbolu má symbolizovat jeho otevřenost pro všechny, s nimiž se kaplani ve své praxi setkávají, pacienty a jejich blízké, lékaře, sestry a další zaměstnance nemocnic. Kříž, kterým je obraz srdce ukončený, odkazuje zároveň na křesťanství i zdravotnictví. Služba nemocničních kaplanů je službou lásky Boha i církve, projevenou nemocnému bližnímu v existenciální, duchovní nebo náboženské tísni,“ popsala Hošťálková.

Institut od jeho zrodu doprovází partner, Obchodní akademie Přerov, jehož roli přítomným objasnila její ředitelka Hana Štěpanovská: „Škola podporuje u studentů rozvoj dovedností v oboru marketingu v rámci předmětu fiktivní firmy. Zapojení studentů do přípravy a organizace konference jim umožňuje otestovat si jejich nabytí v praxi. Spolupráce se vzniklým institutem v PR sféře bude vzájemným obohacením obou partnerů: kreativní práce studentů přispěje k jeho propagaci a činnost institutu zas podpoří u mladých lidí zdravý osobnostní a prosociální rozvoj.“

Další přednášející – Zdeněk Vojtíšek, Jiří Růžička a Vladimír Smékal – svými přednáškami přispěli k objasnění interakce spirituality a psychologie, ukázali na shody a rozdíly obou fenoménů a navrhli doporučení k rozvoji spolupráce kaplanů a psychologů v péči o jejich klienty.

Odpolední workshopy, které moderovali Klára Maliňáková, Jiří Růžička a Jaroslav Franc, se již zabývaly konkrétními tématy (vliv spirituality na tělesné a duševní zdraví, prožívání viny a odpuštění, hledání naděje), s kterými se setkávají přítomní ve své praxi.

Závěr programu patřil bohaté knižní tombole, na které se podílelo Vydavatelství Univerzity Palackého, Portál a Karmelitánské nakladatelství. Všem třem nakladatelům, kteří také nabízeli účastníkům konference své tituly za výhodné ceny, děkujeme. Srdečné díky náleží Vojenské nemocnici Olomouc, která zdarma poskytla své nádherné prostory. Bohu díky za vše!

Již podeváté budou lékaři, sestry, nemocniční kaplani putovat na Svatý Hostýn (8. 6. 2019)

,

V sobotu 8. 6. 2019 se koná již devátý ročník poutě lékařů, zdravotníků, nemocničních kaplanů a všech lidí dobré vůle na Svatém Hostýně. Mši svatou od 10.15 h bude slavit olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler. Poté bude následovat pobožnost Cesty světla, kterou povede Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké. Odpoledne pak se mohou poutníci těšit na koncert duchovní hudby v bazilice v provedení Chrámového sboru z Lubiny.

Lékaři a zdravotníci budou putovat na Provodov (Provodov, 19. 5. 2019)

,

Lékařům, zdravotním sestrám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví je určena pouť, která se uskuteční v neděli 19. 5. 2019 na Provodově. Mši svatou14.30 h v poutním kostele Panny Marie Sněžné bude sloužit P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., který po jejím skončení zve přítomné na přednášku a diskuzi.


Konference „Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici XVI“ (Brno, 18. 5. 2019)

,

Biskupství brněnské, Fakultní nemocnice Brno, Konvent sester Alžbětinek a Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR pořádají již šestnáctý ročník konference „Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici“, která proběhne v sobotu 18. května 2019 v Brně v sále Milosrdných bratří (Vídeňská 7). Program začíná v 8 h mší svatou. Dopolední blok přednášek je věnován tématu „Působení Ducha v chaosu našich dní“, odpolední blok pak problematice „Člověk  uprostřed organizačních potíží“. Se svými příspěvky vystoupí P. Iain Matthew, PhD., P. Vojtěch Kodet, PhD., Mgr. Milan Pilát, Mgr. Jana Zvěřinová.

Účastnický poplatek: 500 Kč

Přihlášky se jménem, datem narození, adresou, pracovištěm a funkcí je třeba zaslat do 30. dubna 2019 na e-mail: krestan.konference@dieceze.cz

Příloha: Pozvání na konferenci

I. ročník konference: Mezioborové dialogy kaplanské služby (Olomouc, 15. 5. 2019)

,

Vojenská nemocnice Olomouc, Institut sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Arcibiskupství olomoucké

ve spolupráci s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR, Asociací nemocničních kaplanů, Duchovní službou v Armádě ČR, Vězeňskou duchovenskou službou a Obchodní akademií Přerov

pořádají konferenci Mezioborové dialogy kaplanské služby, věnovanou tématu: Vztah psychologie a spirituality.

Konference se uskuteční 15. května 2019 v prostorách Vojenské nemocnice Olomouc (Klášterní Hradisko).

Dopolední program bude věnován přenáškám:

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.: Jsou Češi nejateističtější národ na světě?
Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.: Spiritualita, náboženství a psychologie v interakci
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.: Psychologie duchovního života

Součástí odpoledního programu budou workshopy:
Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.: Vliv spirituality na tělesné a duševní zdraví
Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD., Mgr. Klára Maliňáková: Vina a odpuštění z pohledu psychologa a kaplana
ThLic. Jaroslav Franc, Th.D.: Naděje jako psychologický a spirituální fenomén

Bližší informace, včetně přihlášky, na webu Centra pro pastoraci nemocných Olomouc:  http://www.kaplanivnemocnici.cz

Příloha: Konference Olomouc 2019 (pozvání)

Světový den nemocných 2019 v jednotlivých diecézích

,

V sobotu 9. února ve 14.30 v kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se koná mše svatá ke Světovému dni nemocných. Bude ji sloužit nemocniční kaplan otec Kryštof Javůrek, OFMCap.

Příloha: Svetovydennemocnych2019

V pondělí 11. 2. v 17 hod. bude v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích sloužit biskup Vlastimil Kročil mši sv. s udělováním svátosti nemocných. Přílohy: Pozvání nemocných do katerály, Pokyny k přijetí svátosti pomazání nemocných

V tentýž den navštíví Fakultní nemocnici Hradec Králové Mons. Jan Vokál, biskup Královéhradecké diecéze. Setká ss s nemocnými a zaměstnanci a bude sloužit mši sv. Po jejím skončení bude následovat „Představení Sdružení Neratov“ farářem této farnosti, Mons. Josefem Suchárem. Příloha: Pozvánka k setkání s Mons. Janem Vokálem v FN Hradec Králové

V plzeňské diecézi si tento významný den připomenou na několika místech tím, že oba biskupové a generální vikáři spolu s kněžími, kteří tam konají pastorační službu nemocných, navštíví některé nemocnice, kde se setkají s vedením nemocnice, lékaři, sestrami a dalšími zaměstnanci a navštíví rovněž pacienty na vybraných odděleních.

Do plzeňské Fakultní nemocnice (v obou jejích částech, na Lochotíně i na Borech) zavítá 8.2. biskup Tomáš Holub, do Karlovarské krajské nemocnice 11.2. generální vikář Jiří Majkov (zde se zúčastní i duchovní z jiných církví), do Rokycanské nemocnice 12.2. emeritní biskup František Radkovský a do Domažlické nemocnice tentýž den generální vikář Krzysztof Dedek. V nemocnicích v Rokycanech a v Domažlicích budou na závěr těchto setkání dotyční spolu s místními faráři slavit mši sv., obětovanou za nemocné a všechny, kteří jim slouží.

Tato setkání jsou dobrou příležitostí i k poděkování všem, kdo v nemocnicích o nemocné pečují.

Při nedělních bohoslužbách 10.2. bude v kostelech připomínáno Poselství papeže Františka k letošnímu Světovému dni nemocných, v řadě kostelů se zároveň bude věřícím udělovat svátost Pomazání nemocných (v Plzni to bude v sobotu 9.2, v 9.00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého).

Již podvacáté bude v Plzni také bohoslužba s udílením této svátosti připravena pro vážně nemocné, kteří potřebují zajistit dovoz a asistenci, ta se bude tentokrát konat v Domově sv. Jiří na Doubravce o měsíc později (z důvodů současné karantény) 9.3. v 15.00 hod., už o hodinu dříve bude pro ně rovněž příležitost ke Svátosti smíření.

V pražské arcidiecézi u příležitosti Světového dne nemocných také Dominik kardinál Duka a biskupové zavítají do nemocnic. Navštíví pacienty a budou sloužit mši sv. za nemocné a ty, kteří se o ně starají:

Nemocnice Hořovice – 11. února 2019 od 15.00 hodin, kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup.
Thomayerova nemocnice – 11. února 2019 od 15.00 hodin, Mons. Karel Herbst, SDB, biskup.
Ústřední Vojenská nemocnice Praha – 11. února 2019 od 15.30 hodin, Mons. Zdenek Wasserbauer, biskup.
Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského – 11. února 2019 od 15.00 hodin, J.M. Daniel Peter Janáček, O.Praem., opat.
Nemocnice na Bulovce – 11. února 2019 od 15.30 hodin, Mons. Michael Slavík, biskupský vikář.
Fakultní nemocnice v Motole – 10. února 2019 od 15.00 hodin, J.M. Jan Balík, biskupský vikář.

XXVII. světový den nemocných v Arcidiecézi olomoucké

,

V pondělí 11. února 2019, na den liturgické památky Panny Marie Lurdské, si připomínáme Světový den nemocných. U příležitosti letošního dvacátého sedmého ročníku se v Arcidiecézi olomoucké uskuteční řada setkání. Tento den se ponese v modlitbě vděčnosti Bohu za projevená dobra:

Nemocnice na území Zlínského kraje se zavázaly, že nemocniční kaplani se stanou jejich zaměstnanci. V Krajské nemocnici T.Bati ve Zlíně od 1. února působí tým 5 nemocničních kaplanů, ve Vsetínské a Kroměřížské nemocnici od poloviny února bude pracovat po 2 nemocničních kaplanech. Nemocnice Valašské Meziříčí a Psychiatrická léčebna v Kroměříži již dříve zaměstnávaly svého nemocničního kaplana. Po ukončení akreditačního řízení také Uherskohradišťská nemocnice mezi své řadové zaměstnance přijme nemocničního kaplana.

Rozhodnutím arcibiskupa olomouckého Jana Graubner vzniká 1. února 2019 Centrum pro pastoraci nemocných Olomouc. Příloha: Směrnice o zřízení Centra pro pastoraci nemocných

V úterý 5. února 2019 odpoledne zavítá arcibiskup Jan Graubner do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Po setkání s členy managementu bude pro nemocné a zdravotníky v 15.30 hod. slavit mši svatou v sále Centra klinické gerontologie.

V pondělí 11. února pak arcibiskup se pozdraví s představiteli Fakultní nemocnice Olomouc a navštíví pacienty na Oddělení geriatrie a 2. interní kliniky.

Ve čtvrtek 14. února v 16.00 hod. bude v Uherskohradišťské nemocnici sloužit mši sv. P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM, tamní nemocniční kaplan. Pro zájemce se pak téhož dne od 18.00 hod. uskuteční krátká pouť s modlitbou křížové cesty. Začátek putování je u Slováckého divadla a konec u kaple sv. Rocha. Po skončení pobožnosti jsou účastníci zváni k přátelskému posezení do sklípku U Lisu.

Ve středu 20. února v 18 hodin se pomocný olomoucký biskup Josef Nuzík setká s lékaři a zdravotníky při slavení mše svaté v olomouckém dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (Slovenská 14). Po jejím skončení následuje přednáška Mgr. et Mgr. Františka Zakopala s názvem „Jak zvýšit psychickou odolnost aneb Nové přístupy na zvládnutí škodlivého stresu“.

Zemřel Mgr. Pavel Komínek, člen – odborník KANK v ČR

,

Dne 28. ledna 2019 zemřel pan Mgr. Pavel Komínek, který byl v naší asociaci členem – odborníkem. Pohřeb se uskuteční dne 2. února 2019 v Němčicích nad Hanou. Requiscat in pace! Bohu díky za dar jeho života a vše dobré a krásné, co vykonal.