XIII. podzimní republikové setkání nemocničních kaplanů (Velehrad, 1. – 4. 10. 2017)

,

NocKatolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 1. 10. – 4. 10. 2017 ve Stojanově na Velehradě XIII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách.

Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma: „Motivace nemocničního kaplana ke službě a nabídka metod k rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním kaplanem“

Konferenční poplatek pro nemocniční kaplany, odborníky aj. je ve výši 400,- Kč, pro dobrovolníky v pastorační péči pak 200,- Kč.

Přihlásit se je možné zasláním vyplněné závazné přihlášky (viz přílohy) do 15. 9. 2017 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz

Přílohy:

Program, Velehrad 2017
Harmonogram
Informace pro účastníky
Závazná písemná přihláška

Na Teologické fakultě JU byl úspěšně zakončen kurz Nemocniční kaplan

,

NK TF JCUPřevzato z: http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/aktuality-cs/na-teologicke-fakulte-ju-byl-uspesne-zakoncen-kurz-nemocnicni-kaplan

Fotografie: Absolventi kurzu se členy zkušební komise

V sobotu 10. června byl na Teologické fakultě v Českých Budějovicích úspěšně zakončen první ročník kurzu Nemocniční kaplan, který fakulta v rámci kurzů celoživotního vzdělávání pořádala. Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se tak vedle Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci stala třetí fakultou, která tento kurz zájemcům o kaplanskou službu nabízí

V sobotu 10. června byl na Teologické fakultě v Českých Budějovicích úspěšně zakončen první ročník kurzu Nemocniční kaplan, který fakulta v rámci kurzů celoživotního vzdělávání pořádala. Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se tak vedle Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci stala třetí fakultou, která tento kurz zájemcům o kaplanskou službu nabízí.

Kurz byl vytvořen a realizován ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU, s lékaři Nemocnice České Budějovice, a. s., Hospicem sv. J. N. Neumanna v Prachaticích, Domácím hospicem sv. Veroniky v Českých Budějovicích a dalšími zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociální péče v Jihočeském kraji. Na kurzu se podílela rovněž Jednotka klinické pastorační péče při Onkologické klinice VFN v Praze.

Kurzu se zúčastnilo deset frekventantů z různých částí České republiky, z nichž někteří již kaplanskou službu vykonávají. Po celý akademický rok si studenti prohlubovali své teoretické znalosti a získávali nové poznatky v oblasti religionistiky, filosofické a teologické antropologie, pastorace, psychosociální péče či zdravotní péče. Zároveň se v praktické části pod vedením zkušených nemocničních kaplanů, kněží a jáhnů učili aplikovat osvojené poznatky v nemocnicích, hospicích, domovech pro seniory a komunikovat s nemocnými, jejich příbuznými i zdravotnickým personálem. Pro svou praxi si studenti volili dvě zařízení a měli tak možnost seznámit se s různými aspekty kaplanské služby a širokým spektrem činností, které kaplani nejen v nemocnicích vykonávají.

Kurz byl koncipován tak, aby splňoval požadavky dané Dodatkem č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC z roku 2011 a odpovídá rovněž Metodickému pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb MZDR 8352/2017/ONP vydanému v dubnu 2017 MZ ČR.

Po úspěšném absolvování závěrečného kolokvia studentům ve fakultní kapli požehnal P. Bohuslav Richter.

Jana Maryšková

Kurz „Komunikace v obtížných situacích se zaměřením na osobu pacienta“ (České Budějovice, podzim 2017)

,

TF_JU_RGB_POSITIVETeologická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích pořádá v zimním semestru akademického roku 2017/18 kurz „Komunikace v obtížných situacích se zaměřením na osobu pacienta“.

Výukové cíle: Cílem kurzu je prohloubení a rozšíření stávajících vědomostí a získání nových poznatků v oblasti komunikace v obtížných situacích a praktický nácvik komunikačních dovedností v obtížných situacích s přednostním zaměřením na osobu pacienta.

Obsah kurzu:

Kurz sestává z pěti bloků:

1.) obecné zásady komunikace s pacientem, komunikace s pacienty se specifickými potřebami;

2.) komunikace s umírajícím pacientem a jeho blízkými;

3.) spirituální potřeby seniorů a komunikace s pacienty s demencí;

4.) pastorační doprovázení v obtížných situacích, spirituální rozměr krize;

5.) komunikace při mimořádných událostech.

Úvodní tři bloky jsou – kromě  obecných zásad komunikace s pacientem – věnovány komunikaci ve vybraných obtížných situacích, a to zejména s pacienty se specifickými potřebami, kterými se pro účely tohoto kurzu rozumí pacienti agresivní, úzkostní, depresivní a pacienti smyslově postižení, dále s pacienty těžce nemocnými a umírajícími a s pacienty s demencí. Ve čtvrtém bloku se účastníci kurzu seznámí s problematikou pastoračního doprovázení, práce s Biblí a vedení pastoračního rozhovoru v obtížných situacích. Pozornost je věnována rovněž spirituálnímu rozměru krize. Téma komunikace v obtížných situacích je dále rozšířeno o komunikaci při mimořádných událostech jako jsou živelní katastrofy, neštěstí a smrt v důsledku těchto událostí,  postupy prvních občanských pomocí a možnosti duchovní péče při mimořádných událostech. Součástí výukových bloků jsou i praktické ukázky, kazuistiky a nácvik komunikačních dovedností ve výše uvedených  obtížných situacích.  

Rozsah kurzu: 40 výukových hodin 

Termíny výuky: ZS: 30. 9., 28. 10., 18. 11., 16. 12. 2017, 13. 1. 2018

Poplatek: 2000 Kč

Příjem přihlášek: do 15. 9. 2017

Přihlášení: Přihláška ke stažení

Kurz „Praktické nácviky práce s klientem“ na CMTF UP v Olomouci

,

SONY DSCKurz je určen těm zájemcům, kteří chtějí více porozumět svému prožívání a vnímání okolního světa. Tyto zkušenosti a získané kompetence mohou poté uplatnit v osobním nebo profesním životě.

 Základní informace:

Zaměření programu: Na základě teoretických poznatků typologie osobnosti a především prožitku vlastní zkušenosti získávat konkrétní poznatky o vývoji a interakcích lidské osobnosti v sociálních situacích a vztazích.

Cena pro uchazeče je: 4.000 Kč/rok.

Délka studia: 2 roky

Přihlášení: termín přihlášení je do 29. 6. 2017 na zdenek.meier@oushi.upol.cz

Moderátory kurzu jsou Bc. Carmen Švýcarská a Mgr. Ing. Zdeněk Meier.

V případě otázek se neváhejte obrátit : zdenek.meier@oushi.upol.cz

Podrobnější informace:

Rozvrh a organizace studia: Program bude realizován v pěti čtyřdenních setkáních s denní dotací 10 pracovních hodin. Setkání budou probíhat formou praktických bloků po 1,5 hodině (90 minut). Podle témat, která vyplynou z práce v sebezkušenostní skupině, bude přiřazován praktické části teoretický rámec.

Místo setkání: Setkání budou probíhat jak v prostorách CMTF, tak mimo, na tzv. výjezdech, pro větší soustředěnost účastníků a využití potenciálu sebezkušenostní skupiny. Prostory budou stanoveny tak, aby vyhovovali organizačním nárokům kurzu po dohodě účastníků.

Termíny setkání: První setkání je 1. – 4. 7. 2017 v Olomouci.

Ostatní termíny budou stanoveny na základě domluvy s frekventanty a moderátory kurzu.

Teoretická a praktická část zahrnuje tyto oblasti a témata:

 • Společná práce ve skupině. Obsahem je především postupné setkávání se sebou samým a s druhými lidmi. V první části bude práce skupiny zaměřená na životopisné údaje, jejich podíl a vliv na skladbu současného života v pozitivním i negativním smyslu.
 • Práce s potenciálem skupiny v orientaci na vztahy, a to jak ve skupině mezi členy navzájem tak i vůči lektorům. Významné vztahy zahrnují „slepá místa“ zatížená nereflektovanou minulou zkušeností. Možnost naučit se tato „slepá místa“ rozpoznávat a interpretovat.
 • Práce s reálnými vztahy ve skupině včetně práce se skupinovými jevy a zákonitostmi malé sociální skupiny.
 • Edukace komunikačních dovedností a jejich předpokladů, jako např. akceptace, kongruence, empatie, autentičnost, zvládání komunikačně obtížných situací, asertivní chování v atmosféře respektu a sociálního bezpečí.

Kurz „Komunikační dovednosti v geriatrické paliativní péči“ (Rajhrad u Brna, 23. 6. 2017)

,

hospice-1794418_640Termín: 23. 6. 2017

Místo: Edukační centrum Hospice sv. Josefa, Rajhrad u Brna, Jiráskova 47, 66461

Garant: MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

Cena: 650 Kč

Anotace: Kurz je určen pro osvojení základních dovedností v oblasti neverbální komunikace, práce s emocemi, zvládání obtížných komunikačních situací.

Cílová skupina: lékaři, zdravotní sestry, laičtí a profesionální pečující

Cíl: účastníci si osvojí základní dovednosti neverbální komunikace, empatie, principů komunikace s křehkými pacienty a klienty s demencí či organickým psychosyndromem

Metody: interaktivní workshop, pre a postcourse materiály, evaluační dotazník, doporučené literární a elektronické informační zdroje

Program kurzu:

 • Já a mé neverbální dovednosti
 • Dávám/dostávám – má energie
 • Špatné zprávy, emoce – sdělení, sdílení, empatie
 • Psychomotorické tempo
 • Doprovázení

Seminář hodnocen kredity ČAS.

Maximální počet účastníků: 25 (kurs bude otevřen v případě minimálního počtu 15 účastníků)

Přihláška: https://www.paliativni-institut.cz/kurz/?id=1

Stravování: v době kurzu zajištěna káva, čaj, voda, drobné občerstvení; oběd ev. v místních restauracích, k dispozici kavárna

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v akademickém roce 2017/2018

,

SONY DSCKurs  celoživotního vzdělávání „Nemocniční kaplan“ bude realizován v akademickém roce 2017/18 Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci a Fakultní nemocnicí Olomouc. Odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví ČR formulovaným v Metodickém pokynu o duchovní péči v lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotní péče zn. MZDRX00XQH4 z 13. dubna 2017.

Kurz je jednoroční (dvousemestrální), forma studia je kombinovaná, tj. uskutečňuje se v 20 jednodenních setkáních v roce, a to vždy v sobotu.

Informace o kurzech celoživotního vzdělávání podává referentka celoživotního vzdělávání Mgr. Kristýna Hradilová, tel. 585 637 174, e-mail: kristyna.hradilova@upol.cz.

Předpoklady uchazeče pro jeho přijetí do kurzu:

 • primárně osoby působící v klinické pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách na základě církevního pověření (není nutnou podmínkou);
 • přednostně absolventi vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu teologického směru;
 • minimálně tři roky praxe v pastoraci;
 • působení na základě církevního pověření v pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách;
 • písemné doporučení od svého církevního představeného odpovědného za oblast poskytování klinické pastorační péče (v katolické církvi je to zpravidla biskupský vikář/delegát), osvědčující splnění požadavku obecné pastorační praxe i případnou existenci církevního pověření k pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách;
 • řádné přihlášení v Portále CŽV (www.czv.upol.cz); dodání požadovaných příloh poštou (doporučení církevního představeného odpovědného za oblast poskytování klinické pastorační péče, potvrzení o křtu, ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, eventuálně ověřená kopie dokladu o zdravotnickém vzdělání alespoň středoškolského stupně), a to referentce CŽV Mgr. Kristýně Hradilové do 20. června 2017.

Cena celého kurzu je 3.000 Kč včetně DPH. Platba se uskuteční před zahájením akademického roku bezhotovostně. Na organizaci kurzu se podílí také Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR.

Více informací: http://www.cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/celozivotni-vzdelavani/#c14119

V Olomouci se bude konat kurz poradenství pro pozůstalé (28. 6. – 30. 6. 2017)

,

people-1031189__340Ve dnech 28. 6. – 30. 6. 2017 (středa – pátek) proběhne v Olomouci (Wurmova 9, Arcibiskupství olomoucké, Andělský sál) kurz poradenství pro pozůstalé.

Kurz v rozsahu 24 hodin (denně výuka v době 9.00 – 17.00 hodin) povede PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., průkopnice poradenství pro pozůstalé v ČR.

Informace:

 • kurz je primárně určen nemocničním kaplanům
 • kapacita kurzu je min. 10 osob, max. 15 osob
 • kurzovné ve výši Kč 1000,- je třeba uhradit do 23. 6. 2017 na účet KANK v ČR: 110218588/2010, VS: 116, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení
 • přihlásit se je třeba do 16. 6. 2017 na e-mail: sekretariat.kank@seznam.cz

VII. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví (Svatý Hostýn, 3. 6. 2017)

,

SONY DSCLékařům, zdravotním sestrám, nemocničním kaplanům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale také všem lidem dobré vůle je určena pouť, která se uskuteční v sobotu 3. června 2017 na Svatém Hostýně.

Mši svaté od 10.15 hod. bude předsedat Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., pomocný brněnský biskup. Po jejím skončení následuje pobožnost Cesty světla, kterou povede P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké.

Příloha: Pozvání na pouť 2017

VI. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů (Brno, 22. 5. 2017)

,

top_hlavickaV pondělí 22. 5. 2017 pořádají Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR a Biskupství brněnské na Petrově 2 již VI. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů.
Dopoledne zazní přednášky P. ThLic. Martina Sedloně, OMI: Typologie pěti dimenzí náboženské zkušenosti ve službě pastoračních přístupů.  Odpoledne bude patřit sdělením členů výboru KANK v ČR a biskupských delegátů pro pastoraci nemocných jednotlivých diecézí. Setkání uzavře mše sv., slavená v katedrála sv. Petra a Pavla.
Podrobné informace o programu a přihlášení na setkání obsahují přílohy:
Informace, VI. JARNÍ CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ NK 2017
Závazná písemná přihláška