Pokyny Rady pro zdravotnictví ČBK, koordinující složky pro vyslání (příp. skončení a změny vyslání) nemocničních kaplanů římskokatolické a řeckokatolické církve, k realizaci pohovoru (zkoušky) nemocničních kaplanů nebo pastoračních asistentů v přechodném období

V souladu s ustanoveními Dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR z 12. 12. 2011, Část IV. Přechodná ustanovení, odst. 4 úsek A a odst. 4 úsek B, odst. 5 a 6, o pohovoru (zkoušce) katolických nemocničních kaplanů a pastoračních asistentů,[1] byla vypracována a dne 30. 6. 2014 Mons. Janem Baxantem, předsedou Rady pro zdravotnictví ČBK, schválena Metodika Rady pro zdravotnictví ČBK k realizaci zkoušky nemocničních kaplanů a pastoračních asistentů v přechodném obdobía další s ní související dokumenty:

Absolvování zkoušky je doporučeno všem katolickým nemocničním kaplanům / pastoračním asistentům, kteří již působí nebo začnou pracovat ve zdravotnických nebo sociálních službách, a to se zřetelem na výše uvedená ustanovení Dodatku č. 1.

Výjimka: Nemocniční kaplani, kteří v akad. roce 2014/15 zahájí CŽV studium vzdělávacího programu „Nemocniční kaplan“ na CMTF UP v Olomouci, budou na konci studia absolvovat zkoušku, která bude ověřovat jejich splnění jednak kvalifikačních předpokladů pro NK obsažených v Dodatku č. 1, Části IV. Přechodná ustanovení, odst. 4 – 6, jednak kvalifikačních požadavků v Části II. Kvalifikační požadavky nemocničního kaplana (po uplynutí přechodného období).

Informace o přihlášení ke zkoušce a o vlastní realizaci zkoušky naleznou nemocniční kaplani / pastorační asistenti v přiloženém souboru: Pokyny pro nemocničního kaplana / pastoračního asistenta k vyplnění přihlášky ke zkoušce a k vlastní zkoušce.
Vyplněnou přihlášku ke zkoušce i s přílohami zašlou nemocniční kaplani / pastorační asistenti nejpozději do 15. 9. 2014 na adresu sekretářky zkušební komise:

Arcibiskupství olomoucké
Dr. Marta Hošťálková
Wurmova 9, poštovní schr. 193
771 01 Olomouc

Zkouška proběhne v úterý 30. 9. 2014 od 14 hod. ve Stojanově na Velehradě před komisí ve složení:

  1. P. Dr. Vojtěch Eliáš (Praha)
  2. P. ThLic. Mgr. Mgr. Jaroslaw Furtan (Hradec      Králové)
  3. MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik (Hradec Králové)
  4. P. ThLic. Václav Tomiczek (Ostrava)
  5. P. Doc. Damián Němec, dr (Olomouc)
  6. P. Mgr. Bohumír Vitásek (Olomouc)
  7. P. ThLic. Leo Zerhau. Th.D. (Brno)
  8. ThDr. Miriam Prášilová, Ph.D., pozorovatel za Ekumenickou radu církví

Harmonogram zkoušky:
13.30 – 13.50 prezence ke zkoušce přihlášených nemocničních kaplanů / pastoračních asistentů
14.00 – 14.30 písemná část zkoušky
14.30 – 17.30 ústní část zkoušky

Úspěšný absolvent zkoušky bude doporučen biskupovi, vysílající autoritě katolické církve,vyslání jako nemocniční kaplan do zařízení zdravotnické nebo sociální služby.

V Praze dne 9. 7. 2014


 [1] Během přechodného období (1. 1. 2012 – do 31. 1. 2018) je možné uvnitř členských církví ČBK a ERC (zvláště v katolické církvi) rozlišit nemocniční kaplany na nemocniční kaplany v užším slova smyslu (NK) a na pastorační asistenty (PA), jejichž práce je řízena nemocničním kaplanem v užším slova smyslu. Zařazení kategorie „pastorační asistent“ sleduje umožnit oficiální vyslání těch, kteří s několikaletou dobrou praxí poskytují pastorační péči ve zdravotnických, resp. sociálních zařízeních, ale nemají dokončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni. Toto rozlišování je interní církevní záležitostí, vůči zdravotnickým zařízením se nadále užívá jednotné označení „nemocniční kaplan“. Srov. Dodatek č. 1, část IV. Přechodná ustanovení, odst. 2 – 3.