Olomoucká teologická fakulta spustila přihlašování do kurzu Nemocniční kaplan pro rok 2023/24

Zveřejněno: ,

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci na portálu celoživotního vzdělávání spustila přihlašování do kurzu Nemocniční kaplan, který plánuje realizovat v akademickém roce 2023/24: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2870/detail/terms

Kurz  odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví ČR formulovaným v rámci jednání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví (Obsah a standardy kurzu Nemocniční kaplan) i obecnějším požadavkům Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou dne 11. 7. 2019 mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice (oba dokumenty jsou dostupné na https://ppo.mzcr.cz/workGroup/65).

Kurz je realizován Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnicí Olomouc a především s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v České republice.

Kurz je jednoroční (dvousemestrální), forma studia je kombinovaná, tj. uskutečňuje se v 20 jednodenních setkáních v roce, a to vždy v sobotu, zcela výjimečně jsou exkurze realizovány v pátek. Zahrnuje teoretickou a praktickou část: Teoretická část obsahuje 21 povinných předmětů a praktická část – 5 cvičení a seminářů a 2 bloky odborné praxe.
Zhruba v polovině kurzu bude průběžné hodnocení odborných praxí, jehož úspěšné absolvování je podmínkou k pokračování v kurzu (viz Podmínky, které musí účastník
kurzu splnit v průběhu studia a při jeho ukončení – text „Vyhlášení“).

Manažerem a garantem zajišťujícím organizaci kurzu je prof. Damián Němec, dr.

Informace o kurzech celoživotního vzdělávání podává referentka celoživotního vzdělávání Mgr. Edita Lukášová, tel. 585 637 174, email: edita.lukasova@upol.cz.

Kurz bude otevřen, pokud o něj projeví zájem aspoň 24 uchazečů, maximálně může být přijato 30 uchazečů.

Předpoklady uchazeče pro jeho přijetí do kurzu:

 • primárně osoby působící v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách na základě církevního pověření (toto působení není nutnou podmínkou);
 • předchozí písemně doložené vzdělání: přednostně absolventi s ukončeným vysokoškolským vzděláním dle specifikace v příloze k nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství:
  a) prioritně na magisterském stupni v teologickém studijním programu spadajícím pod oblast vzdělávání filozofie, religionistika a teologie,
  b) nebo na bakalářském stupni v teologickém studijním programu a zároveň na magisterském stupni ve filozofickém nebo religionistickém studijním programu spadajícím pod oblast vzdělávání filozofie, religionistika a teologie,
  c) nebo na bakalářském stupni v teologickém studijním programu a zároveň na magisterském stupni v studijním programu spadajícím alespoň pod jednu z těchto oblastí vzdělávání: farmacie, neučitelská pedagogika, psychologie, sociální práce, učitelství, veterinářství lékařství, veterinární hygiena, všeobecné lékařství a zubní lékařství, zdravotnické obory,
 • prioritně pro ty, kteří mají minimálně tříroční praxi v obecné pastoraci;
 • písemné doporučení od svého církevního představeného odpovědného za oblast poskytování pastorační péče (v katolické církvi je to zpravidla biskupský vikář/delegát), osvědčující existenci církevního pověření k pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách i případné splnění požadavků o obecné pastorační praxi;
 • motivační dopis (v rozsahu jedné strany A4), ve kterém uchazeč prokáže svůj zájem o kurz, reflektujete svou tříroční praxi v obecné pastorační péči a zkušenosti se svou dosavadní službou nemocným nebo seniorům ve farnosti, v zařízení zdravotnických nebo sociálních služeb atd., příp. popíšete svou osobní zkušenost s hospitalizací v nemocnici atd.
 • řádné přihlášení v Portále CŽV (www.czv.upol.cz); dodání požadovaných příloh poštou (doporučení církevního představeného odpovědného za oblast poskytování pastorační péče, motivační dopis, potvrzení o křtu, ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, eventuálně ověřená kopie dokladu o zdravotnickém vzdělání alespoň středoškolského stupně), a to referentce CŽV Mgr. Editě Lukášové do 22. června 2023.

Cena celého kurzu je 7.000 . Platba se uskuteční před zahájením akademického roku bezhotovostně. Pokud účastník kurzu neprojde úspěšně průběžným hodnocením v polovině kurzu, bude mu polovina kurzovného vrácena.

Příloha: CZV-NK-Vyhlaseni2023