O nemocničním kaplanství na olomouckých trienálkách

Zveřejněno: ,

Formační setkání kněží, tzv. trienálky, které se konalo v úterý 15. listopadu 2022 v olomouckém Arcibiskupském kněžském semináři, bylo věnováno otázkám spolupráce nemocničních kaplanů a kněží.

Vzájemné představení se kněží a pracovníků Centra pro pastoraci nemocných Arcibiskupství olomouckého proběhlo prostřednictvím aktivity, při které si účastníci házeli mezi sebou klubko provázku, a každý z nich přitom také reflektoval své informace a zkušenosti z kontaktu s nemocničními kaplany. Výsledná provázková síť, která vznikla mezi přítomnými, pak pro P. Bohumíra Vitáska, biskupského delegáta pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké, byla podnětem k zamyšlení se nad vztahy, spoluprací a jednotným působením kněží a nemocničních kaplanů ve službě nemocným.

Úvodní přednáška Marty Hošťálkové patřila vysvětlení základních pojmů („duchovní péče ve zdravotnictví“, „nemocniční kaplan“, „dobrovolník v duchovní péči ve zdravotnictví“), přiblížení legislativy v ČR v oblasti duchovní péče a představení příkladů dobré praxe nemocničních kaplanů ve zdravotnických a sociálních službách v Arcidiecézi olomoucké.

Ve druhém bloku setkání zazněla svědectví příkladné spolupráce mezi kněžími a kaplany v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, kterou prezentovali P. Mgr. Antonín Pražan, ThD. a Vít Kadlčík, vedoucí oddělení duchovní péče. Na kazuistikách ukazovali mladým kněžím specifika při poskytování duchovní péče a udělování svátostí pacientům v paliativní péči, hospitalizovaným na JIP, ARO a geriatrických odděleních, dětem a novorozencům; hovořili také o rozvíjející se podpoře personálu (setkávání se, „zpovědní den“, společná modlitba a bohoslužby…). P. Bohumír pak tuto část programu uzavřel poznámkami k slavení svátosti smíření, Eucharistie a pomazání nemocných v nemocničním prostředí.

Mladí kněží měli zájem o předkládané téma, pokládali otázky a sdíleli své mnohé nejistoty spojené se svátostnou službou nemocným. U nemocničních kaplanů oceňovali přípravu pacientů k přijetí svátostí mnohdy po desítkách letech,  domluvu návštěv kněží s personálem na odděleních a jejich doprovod k nemocným, péči o nemocniční kaple a přípravu bohoslužeb  atd.