Rekordní počet účastníků kurzu Nemocniční kaplan zahájil jednoroční studium

,

Převzato z: https://www.cirkev.cz/rekordni-pocet-ucastniku-kurzu-nemocnicni-kaplan-zahajil-jednorocni-studium_27217

V sobotu 16. září 2023 byl zahájen již čtvrtý běh kurzu Nemocniční kaplan na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. O letošní běh kurzu byl nebývalý zájem. Nakonec bylo přijato 39 uchazečů, přičemž 26 z nich již slouží jako nemocniční kaplani ve zdravotnických nebo sociálních službách v Čechách a na Moravě a 13 se připravuje na kaplanskou službu.

Z tohoto počtu  nejvíce kurzistů, a to 15, je z Arcidiecéze olomoucké, 9 z brněnské diecéze, 8 z královéhradecké a 5 z Arcidiecéze pražské. Nechybí ani zástupci z jiných církví, po jednom z Církve českobratrské evangelické a Církve adventistů sedmého dne.

Kurz byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice. Odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví ČR formulovaným v rámci jednání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví (Obsah a standardy kurzu Nemocniční kaplan) i obecnějším požadavkům Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou dne 11. července 2019 mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice (oba dokumenty jsou dostupné na ppo.mzcr.cz/workGroup/65).

Kurz realizuje teologická fakulta ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnicí Olomouc a především s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v České republice.

Kurz je jednoroční (dvousemestrální), forma studia je kombinovaná, tj. uskutečňuje se v 20 jednodenních setkáních v roce, a to vždy v sobotu. Studium se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje 21 povinných předmětů a praktická část zahrnuje 5 cvičení a seminářů a 2 bloky odborné praxe především v nemocnicích, hospicích a domovech pro seniory pod mentoringem zkušených nemocničních kaplanů.

Mši svatou na úvod celebroval P. Damián Němec, odborný garant kurzu, a spolu s přítomnými prosil o dary Ducha svatého ke studiu a službě v duchovní péči ve zdravotnictví.

Cílem kurzu je prohloubení vědomostí získaných pregraduálním studiem teologického směru ve specifické oblasti pastorace nemocných a osvojení nových poznatků a praktických dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro získání odborné způsobilosti nemocničního kaplana k vykonávání pastorační péče především v pobytových zařízeních zdravotnických a sociálních služeb.

Marta Hošťálková, koordinátorka nemocničních kaplanů v olomoucké arcidiecézi

      


Kurz pro dobrovolníky

,

 

Biskupství brněnské pořádá s podporou města Brna na přelomu let 2023 a 2024

Kurz Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách

Kurz je určen lidem, kteří budou pomáhat v duchovní péči o staré a nemocné lidi, pomůže ale také všem, kteří se o staré a nemocné již starají a chtějí si takto rozšířit svůj obzor. Je vhodný také pro ty, kdo pomáhají v duchovní službě v sociálních ústavech.

Náplní kurzu jsou základní vědomosti obecné i zdravotnické etiky, organizace zdravotnictví a sociálních služeb v ČR, managementu, z teologie, religionistiky. Součástí kurzu je také individuální supervidovaná praxe pod vedením zkušených nemocničních kaplanů.

Více: ttps://pastorace.biskupstvi.cz/kurz-dobrovolnik-v-pastoracni-peci-v-nemocnicich-a-socialnich-ustavech/


Pozvánka na Pouť rodičů, kteří přišli o dítě

,

rádi bychom Vás pozvali na Pouť rodičů, kteří přišli o dítě, s přídomkem Dotkni se nebe 13.-16.10.2023, k lidem zasaženým ztrátou dítěte. Snažíme se poskytnout péči osiřelým rodičům, ale i dalším zasaženým ztrátou dítěte, a to zejména v těhotenství a kolem porodu. Rodin s touto zkušeností je mnoho a Pouť je časem pro ně, jak být spolu, s Bohem a s dalšími lidmi, kteří zažili něco podobného. Je to čas milosti, kdy, jak věříme, Bůh sám se jich dotýká a uzdravuje – proto přídomek Dotkni se nebe.

Poutí provází P. Karel Moravec a další odborníci.

Akci pořádá klášter Hora Matky Boží v Králíkách a spolek Eliáš.
Více informací na webu http://osirelymrodicum.cz/>
Přihlašovací formulář: https://docs.google.com/…orm

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Bc. Petra Kolčavová a Bc. Alena Peremská, MHA

 


Jak pomoci pozůstalým, přiblížil kurz v Olomouci

,

Jak poskytnout podporu pozůstalým? Co říct matce, které zemřelo nenarozené dítě? Jak pomoci lidem, kteří při tragickém neštěstí přišli o někoho ze svých blízkých? Nad těmito a dalšími otázkami v oblasti doprovázení pozůstalých se zamýšlelo 17 účastníků z řad nemocničních kaplanů a zdravotních sester během třídenního kurzu (17. – 19. 8. 2023), který uspořádal Institut klinické pastorační péče, JSME BLÍZKO VÁM. Pořadatelé připravili pro kurzisty bohatý program: Exkurze na soudní lékařství a patologii ve fakultní nemocnici a na správu hřbitovů, komentovanou prohlídku hřbitova, prezentaci Poradny Hořec a kazuistik zkušených poradců pro pozůstalé, seminář s poskytovateli pohřebních služeb a přednášky Dr. Naděždy Špatenkové. Nechyběla ani sebezkušenostní část, ve které frekventanti reflektovali vlastní postoj ke smrti a umírání.

Účastníci se shodli, že zabývat se tři dny v rozsahu 28 hodin tématikou smrti, pohřbu a doprovázení pozůstalých, bylo náročné. Byli však vděčni za poznatky a zkušenosti, které mohli nabýt v ucelené podobě. Mnozí z nich se připravují na kvalifikační zkoušku Poradce pro pozůstalé.