Kurzy 2023 pro nemocniční kaplany v Olomouci

,

JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče, z.ú. v Olomouci pořádá pro nemocniční kaplany v rámci jejich celoživotního vzdělávání tyto kurzy:

Plánování péče v závěru života (8 hod.) – ve spolupráci s Centrem paliativní péče, 28. června 2023

Základy krizové intervence (20 hod.) s Mgr. Veronikou Vymětalovou, 20. – 21. července 2023

Doprovázení pozůstalých (28 hod.) s PhDr. Mgr. Naděždou Špatenkovou, PhD., MBA – příprava na kvalifikační zkoušku „Poradce pro pozůstalé“, 17.-19. srpna 2023

Bližší informace a možnost přihlásit se na: http://www.jsmeblizkovam.cz/


Metodický pokyn ČBK: Personální management nemocničních kaplanů a dobrovolníků v duchovní péči ve zdravotnictví v jednotlivých diecézích

,

Česká biskupská konference schválila metodický pokyn: Personální management nemocničních kaplanů a dobrovolníků v duchovní péči ve zdravotnictví v jednotlivých diecézích.

Kromě úvodu a závěru je členěn do šesti částí:

 1. Organizace duchovní péče ve zdravotnictví na diecézní úrovni
 2. Náplň práce diecézního koordinátora nemocničních kaplanů (dále „NK“)
 3. Získávání nových NK
 4. Vzdělávání NK
 5. Duchovní formace a supervize NK
 6. Finanční zabezpečení vzdělávání a supervize NK

Dokument popisuje především službu koordinátora nemocničních kaplanů a dobrovolníků v duchovní péči ve zdravotnictví (resp. biskupského delegáta pro pastoraci nemocných).

Jeho ustanovení v každé diecézí pokládají biskupové za nutné, prospěje k naplnění pastoračního poslání diecézního biskupa v péči o nemocné, jejich blízké a personál ve zdravotnických zařízeních.

Příloha: Metodicky-pokyn-pro-sluzbu-nemocnicnich-kaplanu (1)


Konference „Paliativní péče v nemocnici“ (Zlín, 18. 5. 2023)

,

Podpůrný a paliativní tým Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně pod záštitou Zlínského kraje a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP pořádá v prostorách SZŠ a VOŠZ (Broučkova 372) dne 18. 5. 2023 konferenci Paliativní péče v nemocnici“.

Program zahrnuje tři odborné bloky, ve kterých mj. vystoupí se svými příspěvky:

MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.: Paliativní péče v kardiologii
MUDr. Jan Hálek, Ph.D.: Telemedicína v paliativní péči
MUDr. et Mgr. Dana Hrnčiariková, Ph.D.: Plán péče při propuštění geriatrických paliativních pacientů z nemocnice
MUDr. Alena Kočendová: Není čas ztrácet čas – aneb kdy zahájit časnou paliativní péči

Konferenční poplatek: 400 Kč (v ceně je zahrnuto občerstvení), je třeba zaplatit do 14. 5. 2023


Olomoucká teologická fakulta spustila přihlašování do kurzu Nemocniční kaplan pro rok 2023/24

,

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci na portálu celoživotního vzdělávání spustila přihlašování do kurzu Nemocniční kaplan, který plánuje realizovat v akademickém roce 2023/24: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2870/detail/terms

Kurz  odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví ČR formulovaným v rámci jednání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví (Obsah a standardy kurzu Nemocniční kaplan) i obecnějším požadavkům Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou dne 11. 7. 2019 mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice (oba dokumenty jsou dostupné na https://ppo.mzcr.cz/workGroup/65).

Kurz je realizován Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnicí Olomouc a především s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v České republice.

Kurz je jednoroční (dvousemestrální), forma studia je kombinovaná, tj. uskutečňuje se v 20 jednodenních setkáních v roce, a to vždy v sobotu, zcela výjimečně jsou exkurze realizovány v pátek. Zahrnuje teoretickou a praktickou část: Teoretická část obsahuje 21 povinných předmětů a praktická část – 5 cvičení a seminářů a 2 bloky odborné praxe.
Zhruba v polovině kurzu bude průběžné hodnocení odborných praxí, jehož úspěšné absolvování je podmínkou k pokračování v kurzu (viz Podmínky, které musí účastník
kurzu splnit v průběhu studia a při jeho ukončení – text „Vyhlášení“).

Manažerem a garantem zajišťujícím organizaci kurzu je prof. Damián Němec, dr.

Informace o kurzech celoživotního vzdělávání podává referentka celoživotního vzdělávání Mgr. Edita Lukášová, tel. 585 637 174, email: edita.lukasova@upol.cz.

Kurz bude otevřen, pokud o něj projeví zájem aspoň 24 uchazečů, maximálně může být přijato 30 uchazečů.

Předpoklady uchazeče pro jeho přijetí do kurzu:

 • primárně osoby působící v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách na základě církevního pověření (toto působení není nutnou podmínkou);
 • předchozí písemně doložené vzdělání: přednostně absolventi s ukončeným vysokoškolským vzděláním dle specifikace v příloze k nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství:
  a) prioritně na magisterském stupni v teologickém studijním programu spadajícím pod oblast vzdělávání filozofie, religionistika a teologie,
  b) nebo na bakalářském stupni v teologickém studijním programu a zároveň na magisterském stupni ve filozofickém nebo religionistickém studijním programu spadajícím pod oblast vzdělávání filozofie, religionistika a teologie,
  c) nebo na bakalářském stupni v teologickém studijním programu a zároveň na magisterském stupni v studijním programu spadajícím alespoň pod jednu z těchto oblastí vzdělávání: farmacie, neučitelská pedagogika, psychologie, sociální práce, učitelství, veterinářství lékařství, veterinární hygiena, všeobecné lékařství a zubní lékařství, zdravotnické obory,
 • prioritně pro ty, kteří mají minimálně tříroční praxi v obecné pastoraci;
 • písemné doporučení od svého církevního představeného odpovědného za oblast poskytování pastorační péče (v katolické církvi je to zpravidla biskupský vikář/delegát), osvědčující existenci církevního pověření k pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách i případné splnění požadavků o obecné pastorační praxi;
 • motivační dopis (v rozsahu jedné strany A4), ve kterém uchazeč prokáže svůj zájem o kurz, reflektujete svou tříroční praxi v obecné pastorační péči a zkušenosti se svou dosavadní službou nemocným nebo seniorům ve farnosti, v zařízení zdravotnických nebo sociálních služeb atd., příp. popíšete svou osobní zkušenost s hospitalizací v nemocnici atd.
 • řádné přihlášení v Portále CŽV (www.czv.upol.cz); dodání požadovaných příloh poštou (doporučení církevního představeného odpovědného za oblast poskytování pastorační péče, motivační dopis, potvrzení o křtu, ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, eventuálně ověřená kopie dokladu o zdravotnickém vzdělání alespoň středoškolského stupně), a to referentce CŽV Mgr. Editě Lukášové do 22. června 2023.

Cena celého kurzu je 7.000 . Platba se uskuteční před zahájením akademického roku bezhotovostně. Pokud účastník kurzu neprojde úspěšně průběžným hodnocením v polovině kurzu, bude mu polovina kurzovného vrácena.

Příloha: CZV-NK-Vyhlaseni2023