Kurz „Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami“ (Olomouc, leden – červen 2018)

,
V rámci celoživotního vzdělávání bude na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci od ledna do června 2018 realizován kurz "Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami" v rozsahu 48 hodin (zpravidla 1 pátek v měsíci = 8 hodin). Kurz je určen především pro toho, kdo již působí na základě písemně doloženého církevního pověření v pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách, a absolvoval program celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan na CMTF UP v Olomouci, ETF UK v Praze nebo TF JČU v Českých Budějovicích. Kurz bude veden jako praktický nácvik komunikace ve skupině max. 15 osob. Kurzovné činí Kč 2.600,-. Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru. Vyplněnou přihlášku s naskenovanými přílohami (kopií jmenovacího dekretu a osvědčení o absolvování kurzu NK) prosím zašlete na sekretariat.kank@seznam.cz do 2. 1. 2018. Přílohy:  Informace o kurzu komunikace NK Přihláška do kurzu komunikace NK

Konference domácí hospicové a paliativní péče v Jihomoravském kraji (Brno, 7. 12. 2017)

,
Diecézní charita Brno zve na konferenci, která se bude věnovat péči o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny. Konat se bude 7. prosince 2017, ve 14.00 hod. Díky vstřícnosti Knihovny Jiřího Mahena bude uspořádána ve Velkém společenském sále knihovny na Kobližné 4 v Brně. Vystoupí mj. profesor Jiří Vorlíček nebo MUDr. Ladislav Kabelka. Záštitu převzal hejtman Jihomoravského kraje. Přílohy: Program Přihláška

Webinář „Charita České Republiky – největší poskytovatel domácí hospicové péče“ (20. 11. 2017)

,
Centrum paliativní péče pořádá dne 20. 11. 2017 webinář "Charita České Republiky – největší poskytovatel domácí hospicové péče". S příspěvkem vystoupí Bc. Ludmila Kučerová, DiS., koordinátor zdravotních aktivit CHČR.
Anotace webináře:
  • Úvod – historie poskytování zdravotní péče CHČR a její rozvoj
  • Popis vzdělávání v hospicové péči
  • Vývoj koncepce Domácí hospicové péče
  • Legislativní zakotvení
  • Současná situace
  • Kasuistika
  • Diskuze
Informace o přihlášení se na webinář: https://paliativnicentrum.cz/cs/seminare/charita-ceske-republiky-nejvetsi-poskytovatel-domaci-hospicove-pece

Třetí konference dětské paliativní péče v ČR (Olomouc, 30. 11. – 1. 12. 2017)

,
Pracovní skupina dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP pořádá III. českou konferenci dětské paliativní péče, která se uskuteční v Olomouci v prostorách Vojenské nemocnice Olomouc ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2017. Cílem konference je pokračovat v diskuzi o dětské paliativní péči a navázat bližší spolupráci mezi zainteresovanými skupinami. Zváni jsou nejen profesionálové z řad paliativní péče, ať už se věnují sociální nebo zdravotní péči, ale i klienti, doprovázející rodiny, dobrovolníci, zástupci zdravotních pojišťoven i státních organizací, včetně ministerstev a parlamentu. Přílohy: Registrace Program 3. české konference dětské paliativní péče

Zapalme svíčku 2017

,
Druhá neděle v prosinci je světovým dnem památky zesnulých dětí. Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě, konají se otevřená setkání rodin, přátel a veřejnosti. Svíčky se zapalují obvykle v 19 hodin místního času a tvoří tak virtuální vlnu světla po celé zeměkouli. V letošním roce vzpomínková akce "Zapalme svíčku 2017" proběhne 10. prosince 2017. Pořádá ji již posedmé Dlouhá cesta. Místa konání a program v jednotlivých městech: http://www.dlouhacesta.cz/zapalme-svicku/ Zobrazit celou aktualitu »

Z přednášek lektorů na XIII. republikovém setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

,
ThLic. Michal Umlauf: Teologie služby, motivace nemocničního kaplana MUDr. Mgr. Marie Opatrná, PhD.: Vztah lékař - pacient na začátku 21. století a vliv nemocničního kaplana na tento vztah PhDr. Leoš Zattloukal, PhD.; PhDr. Daniel Žákovský: SF uvedení do přístupu zaměřeného na řešení Mgr. Marek Jargus: Úvod k narativnímu přístupu, Saying hello again-texty pro účastníky PhDr. Vratislav Strnad: Cestou příběhu PhDr. Naděžda Špatenková, PhD., MBA, a kol.: E-learningový software pro výuku metod reminiscence  

CŽV kurzy (nejen) pro zdravotníky na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci

,
je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést základní orientaci v oblasti psychosomatiky.
Zobrazit celou aktualitu »

Ohlédnutí za XIII. ročníkem podzimního setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

,
Ve dnech 1. – 4. října 2017 proběhl na Velehradě již třináctý ročník podzimního republikového setkání nemocničních kaplanů, kterého se zúčastnilo také několik dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví. Stojanov přivítal celkem 73 účastníků. První den setkání patřil duchovní obnově, kterou vedl P. Vítězslav Řehulka, farář v Ostravě-Zábřehu a kaplan Mobilního hospice Ondrášek. Ve svých promluvách hovořil o službě nemocničního kaplana, kdy každá laskavost nemocnému je službou přímo Kristu. Odborný program setkání byl věnován tématu „Motivace nemocničního kaplana ke službě a nabídka metod k rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním kaplanem“. Michal Umlauf moderoval práci ve skupinkách, které se zamýšlely nad otázkami: Co mi dává sílu ke službě nemocným? Co mě motivuje při práci s nemocnými? K čemu směřuje moje služba? Jak rozumím evangelizaci? V čem vnímám svou službu pomoci ke spáse? Na přednášku Marie Opatrné nazvanou „Vztah lékař – pacient na začátku 21. století a vliv kaplana na tento vztah“ navázala opět práce ve skupinkách, ve které se účastníci zabývali otázkami: Jakou formou/jakým způsobem spolupracuje nemocniční kaplan se zdravotníky? Jak hodnotí zkušenost z této spolupráce? Vidí možnosti jak spolupráci zlepšit, zefektivnit? Další přenášející (Daniel Žákovský a Leoš Zatloukal, P. Marek Jargus a Naděžda Špatenková) seznámili posluchače s různými přístupy a metodami (orientace na řešení problému, narativní a reminiscenční), které mohou využít při práci s nemocnými. Součástí setkání byla také valná hromada Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice, která se zvolila nový výbor a revizní komisi. Dalších pět let ve výboru bude pracovat Michal Hrnčiarik (předseda), P. Leo Zerhau (místopředseda), P. Václav Tomiczek (pokladník), Marta Hošťálková (sekretářka) a P. Damián Němec. Dalšího člena, Ondřeje Doskočila, pak jmenoval Mons. Jan Baxant, delegát KANK v ČR. Šestičlenný výbor se rozroste ještě o jednoho člena, kterého po další úvaze jmenuje otec biskup. Revizní komise bude pracovat ve složení: jáhen Miroslav Šot, P. Jan Fatka a Michal Umlauf. Bohu díky! Fotogalerie                                                    
Zobrazit celou aktualitu »

Nejmenší z nás. Konference o právní ochraně osob před narozením (Brno, 19. 10. 2017)

,
Šestý ročník konference Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením se uskuteční ve čtvrtek 19. října 2017 v Brně (místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, budova A, místnost A138). Registrace na konferenci: http://nejmensiznas.cz/?page_id=243
Přihlášené příspěvky: Radim Cigánek: Umělý potrat v trestním právu před rokem 1957; Jakub Valc: Právní status nascitura v kontextu divergence soukromoprávní a veřejnoprávní regulace; Tatiana Machalová: Kdo má právo rozhodovat o právu na život nenarozeného dítěte; Jan Petr Kosinka: Morální argumentace při posuzování přípustnosti obětování lidského života v situaci krajní nouze; Miroslav Kratochvíl: Dopad potratového zákona na obecné dobro spolčenosti; Jan Petr Kosinka: Právo na náhradu škody v kontextu kultury smrti; Miroslav Kratochvíl: Stejnopohlavní rodiče? – Analýza Nálezu Ústavního soudu ČR SP. ZN. I. ÚS 3226/16; Radim Ucháč: Právní možnosti napomáhající řešení prenatální infanticidy; Květoslav Šipr, Helena Šiprová: Asistovaná reprodukce a život embrya; Ludmila Lázničková: Šedesát let legalizace potratů, důsledky a výhledy;

Kurz „Nemocniční kaplan“ na TF JČU v Českých Budějovicích

,
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích otevírá druhý ročník kurzu „Nemocniční kaplan“. Kurz je určen primárně osobám pracujícím na základě církevního pověření v pastorační péči ve zdravotnických či sociálních službách, je však otevřen i dalším zájemcům – křesťanům se zájmem o práci nemocničního kaplana, kteří jsou schopni svůj vážný zájem prokázat doporučením představitele církve římskokatolické, řeckokatolické či některé z církví sdružených v ERC, s ukončeným teologickým vzděláním na bakalářském stupni, pokračující ve studiu na magisterském stupni.
Kurz je vytvořen a realizován Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s dalšími partnery.
Rozsah kurzu: 96 výukových hodin + odborná praxe (40 hodin)
Kurz začíná 18. 11. 2017 v budově Teologické fakulty JU, Kněžská 8, České Budějovice.
Cena: 5000Kč
Přihlásit se můžete osobně u Mgr. Leony Šťastné, kancelář č. 211 (2. patro - děkanát), nebo e-mailem na adrese: stastl00@tf.jcu.cz. Přihlášky přijímáme do 10. 11. 2017.
Příloha: Pozvánka