Na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci byl úspěšně zakončen druhý ročník kurzu Nemocniční kaplan

,

V sobotu 15. září 2018 byl na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci úspěšně zakončen druhý ročník kurzu Nemocniční kaplan, který fakulta uspořádala ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP, Fakultní nemocnicí Olomouc a Arcibiskupstvím olomouckým. Organizačně se na kurzu podílela Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR.

Závěrečné zkoušky se zdarem složilo dvacet tři frekventantů z různých částí České republiky, z nichž většina již kaplanskou službu několik let vykonává.

Kurz byl koncipován tak, aby splňoval požadavky dané Dodatkem č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC z roku 2011 a odpovídal rovněž Metodickému pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb MZDR 8352/2017/ONP vydanému v dubnu 2017 MZ ČR.

Deo gratias.

Podzimní webináře Centra paliativní péče

,

Centrum paliativní péče pořádá na podzim následující webináře:

25. 9. 2018 – téma: Advokacie v hospicové a paliativní péči, lektorka: Mgr. Lenka Váňová, PhD.

25. 10. 2018 – téma: Možnosti léčebného konopí, přednáší: MUDr. Ondřej Sláma, PhD.

Více informací, včetně možnosti přihlášení: zde

 

X. celostátní konference paliativní medicíny (Praha, 5. – 6. 10. 2018)

,

 

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pořádá X. celostátní konferenci paliativní medicíny, která tentokrát proběhne v Praze ve dnech 5. – 6. 10. 2018. Pro účastníky je připravený bohatý odborný i doprovodný program. Jeho součástí je také blok věnovaný kaplanské službě v rámci nemocniční paliativní péče. Přihlášky a více informací: https://ahou.cz/paliativnikonference

 

XIV. podzimní republikové setkání nemocničních kaplanů (Velehrad, 1. – 4. 10. 2018)

,

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 1. 10. – 4. 10. 2018 ve Stojanově na Velehradě XIV. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách. Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma: „Psychologie nemocného a psychohygiena nemocničního kaplana“. Konferenční poplatek pro nemocniční kaplany, odborníky aj. je ve výši 500,- Kč, pro dobrovolníky v pastorační péči pak 250,- Kč. Přihlásit se je možné zasláním vyplněné závazné přihlášky (viz přílohy) do 15. 9. 2018 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz Přílohy: Program 2018 Harmonogram 2018 Informace pro účastníky Závazná písemná přihláška

 

Z vernisáže výstavy „Být nablízku“ na Velehradě

,

Ve středu 4. července 2018 v rámci Dnů lidí dobré vůle se ve Stojanově gymnáziu na Velehradě uskutečnila vernisáž výstavy „Být nablízku“, která představuje cyklus 24 černobílých snímků, věnovaný službě nemocničních kaplanů.

Výstavu uspořádalo Arcibiskupství olomoucké, Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR a Fakultní nemocnice Olomouc. Za pořadatele promluvil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké, a MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, předseda asociace. Zobrazit celou aktualitu »

Zpráva z 15. konzultace Evropské sítě nemocničních kaplanů

,

V belgickém Blankenburgu se letos od 15. do 19. června uskutečnila 15. konzultace Evropské sítě nemocničních kaplanů (European Network of Health Care Chaplaincy). První konzultace proběhla v roce 1990 v Berlíně a zúčastnilo se jí 11 nemocničních kaplanů. Dvě předchozí konzultace v letech 2016 a 2014 se zabývaly významem výzkumu pro službu nemocničních kaplanů a jejich výsledkem bylo vytvoření evropského výzkumného centra nemocničního kaplanství ERICH (European Research Institute for Chaplaincy in Healthcare) na Katolické univerzitě v Lovani.

Přednášky a semináře byly zaměřeny na prožívání a rozvoj spirituality, formaci a osobnostní růst nemocničních kaplanů. Setkání se zúčastnilo 68 nemocničních kaplanů z 20 evropských zemí a dva hosté, jeden z USA a druhý z Austrálie. Českou republiku za Katolickou asociaci nemocničních kaplanů v ČR na konzultaci reprezentovali Václav Tomiczek a Marek F. Drábek a za Asociaci nemocničních kaplanů Matěj Hájek.

Poptávka po nemocničních kaplanech v zařízeních zdravotnických a sociálních služeb v naší zemi stále roste. Nabízí se tak další z možností uplatnění pro absolventy magisterského studia teologie.

Prezentace KANK v ČR na Dnech lidí dobré vůle (Velehrad, 4. 7. 2018)

,

Jednu z výstav, které mohou účastníci zhlédnout během Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, tvoří soubor 24 černobílých fotografií s názvem „Být nablízku“, věnovaný službě nemocničních kaplanů. Jeho vernisáž, která je součástí prezentace Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR, se uskuteční ve středu 4. července 2018 v 15.15 ve Stojanově gymnáziu na Velehradě.

Výstavu „Být nablízku“ pořádá Arcibiskupství olomoucké, Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR a Fakultní nemocnice Olomouc. Již v letech 2013 – 2015 putovala po zařízeních zdravotnických a sociálních služeb, kulturních a poutních centrech. „Vernisáží na Velehradě zahájí druhé kolo své cesty po nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a hospicích. Zavítá především tam, kde během posledních třech let začali působit nemocniční kaplani. Jejím cílem je tak přispět k podpoře a rozvoji jimi vykonávané pastorační péče ve zdravotnictví,“ říká Marta Hošťálková z Katolické asociace nemocničních kaplanů. Zobrazit celou aktualitu »

Další webináře Centra paliativní péče (15. 5., 21. 6. 2018)

,

Centrum paliativní péče pořádá před letními prázninami tyto webináře:

15. 5. Mobilní specializovaná paliativní péče a domácí péče – podobnosti a rozdíly, lektorka: prim. MUDr. Irena Závadová, vedoucí zdravotnického týmu Cesty domů

21. 6. Transpersonální prožitky spojené se smrtí a umíráním: zážitky sdílené smrti, lektorka: Mgr. et Mgr. Margareta Johnová, psycholog, působí v organizaci Diabazis a FOD Klokánek

Bližší informace o webinářích, možnost přihlášení: https://paliativnicentrum.cz/vzdelavani

Brno hostilo již 7. ročník jarního republikového setkání katolických nemocničních kaplanů

,

Na padesát nemocničních kaplanů zavítalo v pondělí 21. 5. 2018 do jihomoravské metropole v rámci jejich sedmého celorepublikového setkání. Nemocniční kaplani jsou církvemi pověřené a kvalifikované osoby, duchovní i laici, muži i ženy, které vykonávají  pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Sdružují se ve dvou profesních organizacích – Katolické asociaci nemocničních kaplanů a ekumenické Asociaci nemocničních kaplanů.

V dopoledním programu se nemocniční kaplani pod vedením doc. MUDr. Jiřího Šimka, CSc., psychiatra a psychoanalytika, který od roku 1990 rozvíjí a učí zdravotnickou etiku, v současné době na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zamýšleli nad úlohou emocí ve svém profesním životě a při poskytování pastorační péče pacientům.  Zobrazit celou aktualitu »

13. 5. Den matek

,

Vážené a milé kolegyně,

u příležitosti Dne matek děkujeme vám všem
za duchovní mateřství k pacientům a všem potřebným,
kterým sloužíte ve zdravotnictví či jinde.

Děkujeme, že s citlivostí, laskavostí a obětavostí
pečujete o „maličké“ – nemocné a umírající,
dáváte jim svou přítomností zakoušet Boží blízkost,
četbou Božího slova přinášíte jim útěchu v bolestech,
rozdáváním Eucharistie se podílíte na jejich růstu v duchovním životě,
doprovázením jste s nimi na jejich křížové cestě
a přispíváte tak k nesení a přijetí jejich utrpení,
až k sjednocení s Bohem – Láskou ve smrti.

S velkými díky Bohu za každou z vás

Michal Hrnčiarik a P. Leo Zerhau

Příloha: Přání ke Dnu matek