Kurz „Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami“ (Olomouc, leden – červen 2018)

Zveřejněno: ,

V rámci celoživotního vzdělávání bude na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci od ledna do června 2018 realizován kurz „Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami“ v rozsahu 48 hodin (zpravidla 1 pátek v měsíci = 8 hodin).

Kurz je určen především pro toho, kdo již působí na základě písemně doloženého církevního pověření v pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách, a absolvoval program celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan na CMTF UP v Olomouci, ETF UK v Praze nebo TF JČU v Českých Budějovicích.

Kurz bude veden jako praktický nácvik komunikace ve skupině max. 15 osob. Kurzovné činí Kč 2.600,-.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru. Vyplněnou přihlášku s naskenovanými přílohami (kopií jmenovacího dekretu a osvědčení o absolvování kurzu NK) prosím zašlete na sekretariat.kank@seznam.cz do 2. 1. 2018.

Přílohy: 

Informace o kurzu komunikace NK
Přihláška do kurzu komunikace NK